ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2567ช่วงวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2567 (ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 9-10 มีนาคม 2567)

1.1 เลือกประเภทของการสมัคร - ความสามารถพิเศษ - เงื่อนไขพิเศษ - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ - นักเรียนทั่วไป
1.2 กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้มีความถูกต้อง โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน
1.4 หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ทำการแก้ไขก่อน แล้วยืนยันการสมัคร
2.1 ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วที่ใบสมัคร
2.2 นำใบสมัครออนไลน์มาในวันสอบ ตามวันที่กำหนด
- ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2567
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม 2567
- ประเภท เงื่อนไขพิเศษ นักเรียนในเขต และ นักเรียนทั่วไป
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2567
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 24 มีนาคม 2567
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3.4 หลักฐานการเรียน
        ม.1 - สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ฉบับจริง
        ม.4 - สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ฉบับจริง
4.1 ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน
4.2 นักเรียนนั่งรอที่จุดพัก แบ่งเป็นห้องสอบเรียงลำดับตามเลขที่นั่งสอบ
4.3 นักเรียนทำการสอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
4.4 ผู้ปกครองรับนักเรียน
5.1 ให้นักเรียนที่สอบผ่าน เข้าไปรายงานตัวในเว็บไซต์ตามวันเวลาที่กำหนด
5.2 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
6.1 ให้ผู้ปกครองนักเรียนพานักเรียนที่ได้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์แล้วมามอบตัวที่โรงเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
6.2 โดยนำหลักฐานตามที่ทางโรงเรียนประกาศไว้ในเพจของโรงเรียนมาส่งให้ในวันมอบตัวด้วย