ข้อมูลการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4 ห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

:
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
1ด.ญ.นภสชลเนียมสันเทียะG001 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80019/03/2021
2น.ส.ศุภากรบุญจำเนียรG002 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80019/03/2021
3น.ส.ธนิตา สุระขันธ์G003 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80019/03/2021
4นายวีรเดชภักดีG004 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80019/03/2021
5น.ส.ณัฐชยาคงกันกงG005 1 ม.4 วิทย์-คณิตพระสุธรรมยานเถระวิทยา81320/03/2021
6ด.ญ.ณัฐนารีกล้ากสิกิจG006 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80020/03/2021
7น.ส.รสสุคนธ์โสภณอดิศักดิ์G007 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80020/03/2021
8นายพีรพัฒน์พันธุ์เขียนG008 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80020/03/2021
9ด.ญ.สุวิภารัตน์อัจฉริยะเกียรติG009 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
10น.ส.ดลพรเฉลียวG010 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา81221/03/2021
11น.ส.ขวัญนภาบุญคชG011 1 ม.4 วิทย์-คณิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี80021/03/2021
12ด.ญ.พิมพ์นาราแจ้งถิ่นป่าG012 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
13น.ส.ณัชชาสุวาทG013 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
14น.ส.ปลายฝนอยู่พุ่มG014 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
15นายศุภวิชญ์กางกรG015 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
16ด.ญ.รุจีราเพ็ญเขตรวิทย์G016 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
17น.ส.ปัณณภัทรสิทธิทูลG017 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
18ด.ญ.ภัคจิราบุญยะคงรัตน์G018 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
19น.ส.ธนาพรนวลนางแย้มG019 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80021/03/2021
20น.ส.สุภัชชา ตั้งสกุลวัฒนชัยG020 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
21นายยศพัทธ์พูลเพิ่มG021 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
22นายภูริณัฐเส็งจีนG022 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
23ด.ช.ภัครวรรธน์อัจฉริยะเกียรติG023 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
24ด.ช.พุฒิพงศ์หุ่นธานีG024 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
25ด.ช.ณัฐนนท์ทวีทรัพย์นวกุลG025 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
26น.ส.ศศิภาทรัพย์มากG026 1 ม.4 วิทย์-คณิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี81222/03/2021
27ด.ญ.ธัญวรัตน์พุกดวงG027 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา81122/03/2021
28ด.ญ.ธนวันต์พุ่มพงษ์G028 1 ม.4 วิทย์-คณิตโรงเรียนหนองฉางวิทยา80022/03/2021
29น.ส.ภัทรวดีห่วงอาษาG029 1 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
30น.ส.ปรียาพรคำภาG030 1 ม.4 วิทย์-คณิตบ้านทุ่งนาวิทยา80022/03/2021
31นายปฏิพัทธ์เหลือน้อยG031 2 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
32ด.ช.ภูมิรพีฐช์ดีเต่าG032 2 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80022/03/2021
33น.ส.ณินทิรานาคาธรG033 2 ม.4 วิทย์-คณิตบ้านประดาหัก80023/03/2021
34น.ส.ดวงกมลแข็งการนาG034 2 ม.4 วิทย์-คณิตบ้านประดาหัก80023/03/2021
35ด.ญ.พิชามญชุ์สัตยากรG035 2 ม.4 วิทย์-คณิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี80023/03/2021
36นายธนกฤตมุทิตาG036 2 ม.4 วิทย์-คณิตหนองฉางวิทยา80023/03/2021