ข้อมูลการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4 นักเรียน ม.3 ของโรงเรียนเดิม

:
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม ห้องเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม ห้องเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
1ด.ช.จิรายุทับทิมทัยH001 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา436219/03/2021
2นายภูวนัยพรหมนิ่มH002 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา431319/03/2021
3นายดลภพร์เทพจินดาH003 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512319/03/2021
4ด.ช.ชยานันต์คำรื่นH004 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511219/03/2021
5ด.ญ.นฤมลประสิทธิ์H005 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912319/03/2021
6ด.ญ.กชมาศเกษมH006 1 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา912319/03/2021
7ด.ญ.ธณัฏฐาดอกลำเจียกH007 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912419/03/2021
8ด.ญ.ภัทรพรมีสุขH008 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912319/03/2021
9ด.ญ.พรรณิภานามใหม่H009 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712619/03/2021
10น.ส.กมลวรรณชำนาญเขตรกรณ์H010 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313219/03/2021
11ด.ญ.นภสชลเนียมสันเทียะH011 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา311119/03/2021
12น.ส.กนกพรฐิติธนกิจจาพรH012 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313219/03/2021
13นายธนกฤตมุทิตาH013 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา311419/03/2021
14ด.ญ.สินาวรรณ์วรกุลวรรธนะH014 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312419/03/2021
15น.ส.นิศารัตน์ตลับเงินH015 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1131219/03/2021
16น.ส.ศุภากรบุญจำเนียรH016 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313419/03/2021
17น.ส.วรรณวิสาปัญญาไขH017 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา713719/03/2021
18ด.ญ.ชนันภรณ์พิมพ์ขาวH018 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1112319/03/2021
19ด.ญ.ธัญญ์ฐิตารัชฎาพิริยกรณ์H019 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1112319/03/2021
20ด.ช.สหะรัตน์วัดเปรียวพงษ์H020 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา113519/03/2021
21นายอนุชาจันทราศรีH021 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา113519/03/2021
22ด.ญ.พิมพ์มาดาศรีพันธ์H022 1 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา712619/03/2021
23นายธนภูมิ จำปาเครือH023 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712719/03/2021
24นายจิรสินทวีกสิกรรมH024 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712319/03/2021
25ด.ญ.ศิริรัตน์จันทร์ฉายH025 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา413219/03/2021
26ด.ญ.ฐิติภรณ์ ขำหรุ่นH026 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา412319/03/2021
27ด.ญ.อาทิตติยา บุตรลพH027 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1112319/03/2021
28ด.ญ.อริสาพลพัฒน์H028 1 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา1112319/03/2021
29ด.ช.บวรลักษณ์ลำดวนH029 1 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1114319/03/2021
30นายธราเทพบัวบานH030 1 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา353119/03/2021
31ด.ญ.รังสิมาสมศรีH031 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313719/03/2021
32นายเสฏฐวุฒิจันเจริญH032 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา827119/03/2021
33ด.ญ.ภัคพรเพชรน้อยH033 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา873119/03/2021
34ด.ช.นิติธรวังสีราชH034 2 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา713519/03/2021
35นายจิรัฎฐ์ชูทรัพย์H035 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา323119/03/2021
36นายธนกรซื้อมีชัยH036 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา716519/03/2021
37นายพบธรรมอักษรสารสิทธิ์H037 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา911119/03/2021
38นายปิติโชคเรืองเขตพิศH038 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา713219/03/2021
39นายอภิสิทธิ์พิมพ์จันทร์H039 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712319/03/2021
40นายภูริภัทรเผ่าชวดH040 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912419/03/2021
41น.ส.วริยาสุดตามัยH041 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712619/03/2021
42ด.ญ.ณัฏฐธิดาแสนธิH042 2 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา434219/03/2021
43ด.ญ.ปานระพีภูมิเรศH043 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212319/03/2021
44น.ส.นันทกาญจน์ด่านกลางH044 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212319/03/2021
45ด.ญ.วรางคณาดีพิจารณ์H045 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212319/03/2021
46ด.ญ.ด.ญ.ศสิณา บุราณH046 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212319/03/2021
47ด.ญ.ปิยนุชขุนพิลึกH047 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา231519/03/2021
48นายวีรเดชภักดีH048 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา012319/03/2021
49นายปัณณวิทญ์พูลพิพัฒน์H049 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912419/03/2021
50นายกษิดิศธัญญเจริญH050 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912319/03/2021
51ด.ญ.สุธีราศุภกิจวัฒนาH051 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512620/03/2021
52ด.ญ.สุวภัทรศุภกิจวัฒนาH052 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212620/03/2021
53นายธีรภัทร์วัฒโนภาสH053 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา832720/03/2021
54นายธนโชติแซ่แต้H054 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา461520/03/2021
55นายอภิรักษ์เกษระกำH055 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา431520/03/2021
56ด.ช.วชิรศักดิ์จันทพันธ์H056 2 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา413520/03/2021
57ด.ช.กฤตเมธสนฉายH057 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712320/03/2021
58น.ส.ศศิธรคฤหปานH058 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา237120/03/2021
59ด.ญ.วรัมพรปานท่าฬ่อH059 2 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1112320/03/2021
60ด.ญ.ฐณิษฐาเมืองนิลH060 2 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา643220/03/2021
61ด.ญ.หนึ่งฤทัยเริงเขตรกรณ์H061 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา437620/03/2021
62ด.ญ.กฤษณาโพธิ์เนยH062 3 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา1156320/03/2021
63น.ส.ณัฎฐรียา สุวรรณครูH063 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา237120/03/2021
64ด.ญ.รุจาภาดาวลอยH064 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712620/03/2021
65ด.ช.ธีรภัทร คำภาH065 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา813720/03/2021
66ด.ญ.สุชานาฏเรืองกสิกรณ์H066 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113220/03/2021
67ด.ญ.สวรสทองประเสริฐH067 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113620/03/2021
68น.ส.บวรลักษณ์จันทนูศรH068 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา234120/03/2021
69ด.ช.ภูมิรพีฐช์ดีเต่าH069 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา710020/03/2021
70น.ส.วรภัทราจูมโสดาH070 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512320/03/2021
71น.ส.ศรสวรรค์ศิริบางมณีH071 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512320/03/2021
72นายรพีภัทร์ขำคล้ายH072 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512620/03/2021
73ด.ญ.วิมลสิริพุฒเเก้วH073 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1121320/03/2021
74ด.ญ.อริสาปัญญาไขH074 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1134220/03/2021
75ด.ญ.มีนาสุริยกานต์H075 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113420/03/2021
76น.ส.บัณฑิตาอินเล็กH076 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1112320/03/2021
77ด.ญ. รุจาภาศรีวิเชียรH077 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113220/03/2021
78ด.ญ.กัญญาณัฐมงคลไทยH078 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา531620/03/2021
79น.ส.กัลยกรราชานนท์H079 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา432520/03/2021
80ด.ญ.สาริศาศิริโยธาH080 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา413520/03/2021
81น.ส.พรนภัสหุ่นธานีH081 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา424520/03/2021
82นายรมย์ธีรายิ้มพักตร์H082 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา311320/03/2021
83ด.ญ.ปิยาพัชรศกุนตนาฏH083 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912420/03/2021
84นายพงศภัคสินประเสริฐH084 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา235120/03/2021
85น.ส.สุธาธินีวะรังศรีH085 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา827320/03/2021
86น.ส.บัณฑิตาสิงห์กล่อมH086 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา823720/03/2021
87ด.ญ.กมลวรรณพันพ่วงH087 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812720/03/2021
88น.ส.พรสวรรค์รอดละมูลH088 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา413420/03/2021
89น.ส.พรธีรา เกิดโภคาH089 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา614320/03/2021
90น.ส.ฐิดารัตน์ฟักเขียวH090 3 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา643120/03/2021
91น.ส.เพชรไพลินประสิทธิการH091 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา643120/03/2021
92น.ส.รติรสคำปล้องH092 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112320/03/2021
93นายแทนโยธิน คำภาพักตร์H093 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112320/03/2021
94นายสงัดอนันตชาติH094 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112320/03/2021
95น.ส.ชนัญชิดานุ้ยวังทองH095 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112320/03/2021
96น.ส.นินนาทจีระดิษฐ์H096 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212320/03/2021
97ด.ญ.พิชญ์สินีจวงอินทร์H097 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812720/03/2021
98ด.ญ.ฐิตาภรณ์เขตเจริญH098 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812720/03/2021
99ด.ญ.เจนจิราสารสมัครH099 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113720/03/2021
100ด.ญ.ศศิปรียา อินทสุวรรณ์H100 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา832720/03/2021
101นายกรวิชญ์เกสทองH101 4 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา712320/03/2021
102ด.ช.ด.ช.พัฒนพงษ์อินสอนH102 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113520/03/2021
103ด.ช.วีรภาพบริวาทH103 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1135720/03/2021
104นายพงศพัศทองมาH104 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา713620/03/2021
105ด.ญ.ธัญญรัศม์ทรัพย์ประเสริฐH105 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912320/03/2021
106ด.ญ.ณัฐนารีกล้ากสิกิจH106 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา713220/03/2021
107ด.ญ.กมลวรรณแกล้ววิกย์กิจH107 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา413220/03/2021
108น.ส.นันทิษาเเพรเขียวH108 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712320/03/2021
109ไม่ระบุนางสาวพรญาณีสำราญH109 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1012320/03/2021
110น.ส.วัชรินทร์กลิ่นเกตุH110 4 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา1012320/03/2021
111น.ส.นิภาพรขยันกสิกรรมH111 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1012320/03/2021
112น.ส.พรลภัสแรงเขตรการH112 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712320/03/2021
113น.ส.รสสุคนธ์โสภณอดิศักดิ์H113 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712620/03/2021
114นายสิรธีร์จีนจรรยาH114 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1131520/03/2021
115ด.ญ.ณัฐมนโตวิจารณ์H115 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712720/03/2021
116ด.ญ.สุพิชญาภัค พรจรัสกุลวัฒนH116 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712120/03/2021
117นายธนภัทรวัฒนเกษกรณ์H117 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1153220/03/2021
118น.ส.ปริยากรคาวินH118 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712720/03/2021
119ด.ช.สิรภัทรวงศ์ฉายาH119 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1135620/03/2021
120นายพีรพัฒน์พันธุ์เขียนH120 4 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา713620/03/2021
121ด.ญ.พิมพ์พิพรรธ ชูหาH121 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา243720/03/2021
122น.ส.กันตินาภรณ์รัตนาH122 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา243720/03/2021
123ด.ญ.นารีรัตน์ศรีจันทร์H123 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา437621/03/2021
124ด.ญ.กัญญาพัชรโพธิ์พฤกษ์H124 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา847321/03/2021
125น.ส.โสภิตาบินเซสH125 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613721/03/2021
126ด.ช.ภีมวัจน์ บุญมีH126 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312321/03/2021
127ด.ช.คภัสดีโพธิวัลย์H127 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512321/03/2021
128น.ส.จริยาภรณ์นาคบุญมาH128 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา314721/03/2021
129นายธนพัฒน์เป้ทรัพย์H129 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1173521/03/2021
130น.ส.พิมพ์กมลศรีสดH130 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา921121/03/2021
131น.ส.สิตานันใจเย็นH131 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา136721/03/2021
132ด.ญ.พศิกากันทะH132 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512321/03/2021
133น.ส.ดลพรเฉลียวH133 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512321/03/2021
134นายตฤณเกตุเกล้าH134 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา413621/03/2021
135ด.ช.วรรธนะทัศจันทร์H135 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา614321/03/2021
136ด.ช.ศุภกรอยู่สิงห์H136 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา643721/03/2021
137น.ส.พิมพ์พิชชากสิกรณ์H137 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712721/03/2021
138น.ส.ฬุริยาเจตเขตกรณ์ H138 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1012321/03/2021
139นายกรณภัทรจังประเสริฐH139 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา335121/03/2021
140นายชนพัฒน์บุญหนุนH140 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712321/03/2021
141นายวัจนัตน์หน่อคงH141 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712321/03/2021
142ด.ญ.วรัญญาดีเทียนH142 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812721/03/2021
143ด.ญ.ธีริศราพิมประสารH143 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613621/03/2021
144น.ส.ทัศนีย์ชาสุดทะศรีH144 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613421/03/2021
145ด.ญ.พิมพ์หทัยโสตฐิพันธ์H145 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา873521/03/2021
146ด.ญ.พณิชา โสตมะณีH146 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812421/03/2021
147ด.ญ.พิชชาพรพานทองH147 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา831421/03/2021
148ด.ญ.พิมพ์นาราแจ้งถิ่นป่าH148 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912221/03/2021
149นายชัยวิชญ์เปรื่องประสพH149 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112321/03/2021
150น.ส.ชลิดาเทียมจรรยาH150 5 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613621/03/2021
151นายณฐพล ดิษฐเจริญH151 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา413721/03/2021
152นายณัฐนิติพงศ์ขันวงศ์H152 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212321/03/2021
153ด.ญ.ธันยพรขันวงศ์H153 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา612321/03/2021
154น.ส.ปลายฝนอยู่พุ่มH154 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712321/03/2021
155น.ส.ณัชชาสุวาทH155 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา711221/03/2021
156นายศุภวิชญ์กางกรH156 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712321/03/2021
157ด.ญ.รุจีราเพ็ญเขตรวิทย์H157 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712321/03/2021
158ด.ช.ศุภกิจจ์ทาเอื้อH158 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา311121/03/2021
159นายกฤชเทพเเก้วผ่องH159 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1131721/03/2021
160น.ส.ปัณณภัทรสิทธิทูลH160 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712621/03/2021
161ด.ญ.ภัคจิราบุญยะคงรัตน์H161 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712321/03/2021
162นายสรยุทธ สร้อยระย้าH162 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112321/03/2021
163นายรังสิมันตุ์เหมะH163 6 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา312321/03/2021
164น.ส.จิรนันท์ดาวตุ่นH164 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา913721/03/2021
165น.ส.ธนาพร นวลนางเเย้มH165 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา413421/03/2021
166ด.ญ.พีรดาจุ่งมิตรH166 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912321/03/2021
167น.ส.นวรัตน์ศรีโสภาH167 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา842321/03/2021
168ด.ญ.ศุภาพิชญ์ลอยชื่นH168 6 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา112322/03/2021
169นายภานุวัฒน์กุดแยงH169 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา453722/03/2021
170นายนรินทร์ดอกชะเอมH170 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา437522/03/2021
171นายป้องปราบแป้นอินทร์H171 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
172ด.ญ.อโนชาสุรมาตย์H172 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
173ด.ญ.อภัชญารื่นริดH173 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
174น.ส.พิริยากร พุ่มจำปาH174 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
175นายอิศวะอิ่มรังH175 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
176น.ส.จุฑารัตน์เสตานุชH176 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา131722/03/2021
177น.ส.อธิภัทรกลิ่นสาทH177 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
178น.ส.ประภัสราบรรจงH178 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912322/03/2021
179น.ส.กมลวรรณบุญเกตุH179 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
180น.ส.วรรณภาอยู่เปรมH180 6 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา531222/03/2021
181น.ส.ปิยวรรณตันเปรมวงษ์H181 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
182ด.ญ.จิณห์นิภาหวังผลH182 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
183ด.ญ.สุดารัตน์จีนจรรยาH183 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
184น.ส.ธนภรณ์แรงการนาH184 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
185ด.ญ.รัฐนันท์เพียรเกษกิจH185 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
186ด.ญ.นฤมลกางทาH186 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
187ด.ญ.ปวรรัตน์เกษมุติH187 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113622/03/2021
188น.ส.ธิดารัตน์ทับจีนH188 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1134122/03/2021
189ด.ญ.ปัณณพรเกษมุติH189 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1113622/03/2021
190น.ส.พิชาภรณ์สระแก้วH190 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512622/03/2021
191ด.ญ.เกวลินวงค์แก้วH191 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา433722/03/2021
192ด.ญ.นฤภรเชยชมH192 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
193ด.ญ.กฤติมาปิ่นจันทร์H193 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512722/03/2021
194ด.ญ.จิราวรรณขันทองH194 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511222/03/2021
195น.ส.พรพิมลรัดพัดH195 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511222/03/2021
196ด.ญ.วิไลพรสารสุวรรณ์H196 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511222/03/2021
197ด.ญ.พัชรีเส็งหนองแบนH197 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511222/03/2021
198น.ส.สุภัชชา ตั้งสกุลวัฒนชัยH198 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712322/03/2021
199ด.ญ.สิริวิมลสระจันทร์H199 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา924622/03/2021
200ด.ญ.ชลญานันท์ศีลแดนจันทร์H200 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา621222/03/2021
201ด.ญ.จิณณพัตนิโรจน์H201 7 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา623422/03/2021
202น.ส.กวิลทิพย์นาคสิงห์H202 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1112322/03/2021
203ด.ญ.กัญชพรโต้งดังH203 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา335722/03/2021
204ด.ญ.พีรดาคงห้วยรอบH204 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712722/03/2021
205น.ส.พลอยสวยมาเกิดH205 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1112322/03/2021
206น.ส.พัณณิตาอำภาH206 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1016722/03/2021
207นายธนพนธ์ไก่ลุ้ยH207 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313522/03/2021
208ด.ช.สิงห์เพ็ชรชนะสงครามH208 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
209ด.ช.ธีรศานติ์ทาเอื้อH209 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511122/03/2021
210ด.ช.ธนบดี มีอยู่H210 7 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา513722/03/2021
211นายธรรมรัตน์แจ่มศรีH211 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา012322/03/2021
212นายรชตวงศ์วรางค์H212 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา513722/03/2021
213นายภูริณัฐเส็งจีนH213 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
214นายทิวัตถ์วรรณทวีH214 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
215นายปวริศร์ กอบธัญกรณ์H215 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา513722/03/2021
216น.ส.ณฐาภพอัมภารามH216 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา111222/03/2021
217น.ส.ปภัสสรเจริญH217 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา116222/03/2021
218นายกีรติลิ้มอรุโณทัยH218 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313522/03/2021
219นายณัฐพลสงัดH219 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
220นายพันธการไผ่บงH220 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา311222/03/2021
221ด.ช.พุฒิพงศ์หุ่นธานีH221 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
222ด.ญ.อาริษาโพธิ์เปี่ยมH222 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313722/03/2021
223น.ส.บุษราทิพย์นวะสิทธิ์H223 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
224น.ส.ณัฐธิชาครุธชาH224 8 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา313522/03/2021
225ด.ญ.กัญญาภัค ดีภาH225 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา311322/03/2021
226น.ส.จาฏุพัจน์ขันกสิกรณ์H226 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา321322/03/2021
227น.ส.ลัลนาอินต๊ะอุ่นวงศ์H227 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912422/03/2021
228ด.ญ.พรภนาทสะภาคH228 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา712522/03/2021
229ด.ช.วทัญญู หัสเทวาH229 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511222/03/2021
230น.ส. พัชรพร วงษ์ปานH230 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1031222/03/2021
231น.ส.วริศราพันธุ์สมบูรณ์H231 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1031222/03/2021
232น.ส.นันทชพรเอี่ยมละออH232 8 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา1031222/03/2021
233น.ส.กุลภัสสรณ์แก้วโตH233 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา231222/03/2021
234น.ส.บุญญาพรพุทธแก้วH234 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1031222/03/2021
235นายณัฐนันท์ฉายวัฒนาH235 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา511222/03/2021
236นายยศพัทธ์พูลเพิ่มH236 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา011122/03/2021
237นายพันธกานตร์พูลเพียรH237 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา111222/03/2021
238ด.ช.ณัฐนนท์ทวีทรัพย์นวกุลH238 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512722/03/2021
239นายเอกภัทรเนาวกูลH239 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512322/03/2021
240ด.ญ.ขวัญฤทัยเกษตรกรณ์H240 8 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา513622/03/2021
241นายพีรวิชญ์ธนณัฐเชาวกรกุลH241 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา323422/03/2021
242ด.ช.ธีรภัทรแก้วกัณหาH242 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา516322/03/2021
243ด.ช.ทรงเกียรติหลวงอุดมH243 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1021322/03/2021
244นายปุญญพัฒน์สายทิพย์H244 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1012322/03/2021
245นายธีรศักดิ์ว่องกสิกรณ์H245 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1012322/03/2021
246นายพิชิตชัยจันดาเรืองH246 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1012322/03/2021
247นายจักรพงศ์กุสุโมทย์H247 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา331422/03/2021
248น.ส.สุธิดาสิทธิเขตรกรณ์H248 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313422/03/2021
249น.ส.นฤมลกะระวะสุH249 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313222/03/2021
250น.ส.สุตาภัครลินทองH250 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
251ด.ญ.ธัญวรัตน์พุกดวงH251 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา311122/03/2021
252น.ส.วรรณิดาจันทรH252 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา213722/03/2021
253น.ส.ภิริษาปิ่นแก้วH253 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา232722/03/2021
254น.ส.ธนัญญาศรีเมืองH254 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา236722/03/2021
255ด.ญ.พิมพ์พิสุทธิ์ปรากริมH255 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212322/03/2021
256น.ส.วรางคณาพรหมจักรH256 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา216722/03/2021
257น.ส.สุชาวดีสินสิงห์H257 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา212322/03/2021
258น.ส.ปวันรัตน์เริงกสิวิทย์H258 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา237122/03/2021
259ด.ญ.ญารินดานาคพงษ์H259 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา237122/03/2021
260น.ส.ปวีณ์ธิดาปิ่นโตH260 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา237122/03/2021
261น.ส.ณัฐริกาบุญมาH261 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
262ด.ญ.สุชาวดีพินผ่องH262 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
263น.ส.วรัญญาโรจรัตน์H263 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313622/03/2021
264น.ส.รุ่งนภาโอ้ระลึกH264 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
265ด.ญ.ธนวันต์พุ่มพงษ์H265 9 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา312322/03/2021
266น.ส.ภัทรวดีห่วงอาษาH266 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา312322/03/2021
267น.ส.นริศรา เครืออ่อนH267 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา614322/03/2021
268น.ส.วริศราบุญมาH268 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา643122/03/2021
269น.ส.ภักวดีเจริญสว่างH269 9 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613622/03/2021
270ด.ช.พชรเลากสิกรรมH270 9 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา311322/03/2021
271ด.ช.วรัญญูอักษรH271 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา357322/03/2021
272นายปรัชญาใจภูมิH272 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา453122/03/2021
273ด.ช.สารินท์สีขำH273 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1035622/03/2021
274ด.ช.จิรายุสพานิชประเสริฐH274 10 ม.4 ม.3 เดิมหยองฉางวิทยา1036722/03/2021
275ด.ญ.จิราพัชรขุนพิลึกH275 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา337522/03/2021
276ด.ญ.ปาริฉัตรจีนตะกันH276 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1121322/03/2021
277น.ส.สุชาดาวิเชียรรัตน์H277 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา231422/03/2021
278ด.ญ.อภิลินีพินิจมนตรีH278 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา231422/03/2021
279ด.ญ.จิดาภาแจ่มทรํพย์ไพศาลH279 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา231422/03/2021
280นายณัฐชนนนาวิกH280 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา112322/03/2021
281น.ส.จานุณี ชูทองH281 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613422/03/2021
282น.ส.กันยารัตน์วัฒนวิกย์กรรมH282 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613422/03/2021
283น.ส.ธมนวรรณเวสภักดิ์H283 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613422/03/2021
284ด.ญ.ปนัดดาเกษศิลป์H284 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613422/03/2021
285ด.ญ.กรรณิการ์พะยิ้มH285 10 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา823422/03/2021
286นายธีรพงศ์กรินทะH286 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613622/03/2021
287นายปฎิพัฒน์บรรเทาทิพย์H287 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา613622/03/2021
288น.ส.ธมนวรรณแก้วเกษH288 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา132222/03/2021
289น.ส.ธนพรจินตนาH289 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา113622/03/2021
290ด.ช.ธรรมนูญคงคูเขียวH290 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1012322/03/2021
291นายสหรัฐมิ่งขวัญH291 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313522/03/2021
292ด.ช.วุฒิภัทรกาวิละH292 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912622/03/2021
293ด.ช.ภัครวรรธน์อัจฉริยะเกียรติH293 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา911122/03/2021
294ด.ญ.สุวิภารัตน์อัจฉริยะเกียรติH294 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา911222/03/2021
295น.ส.ธนิตาสุระขันธ์H295 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา911222/03/2021
296น.ส.ปภาวรินทร์ สุวรรณวิชนีย์H296 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812322/03/2021
297นายภีมวิชญ์พุ่มน้อยH297 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912322/03/2021
298ด.ญ.เบญญาภาลิ้มไพบูลย์H298 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา911222/03/2021
299ด.ญ.ณัฐวิภา พิกุลทองH299 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912422/03/2021
300นายจิรวัฒน์อยู่งามH300 10 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา213622/03/2021
301นายอนนท์ธิพัทธิ์สุระดมH301 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา233522/03/2021
302นายรัตนะราชเจริญH302 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา113222/03/2021
303น.ส.จุฑารัตน์รัตนอนันต์H303 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา113222/03/2021
304ด.ญ.มนกาญจน์กาหลงH304 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา911222/03/2021
305ด.ญ.ปมัญญาอุดมศรีH305 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา512722/03/2021
306นายภูมิพัฒน์วิทยกิจH306 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา251222/03/2021
307นายนันท์วุฒิฮุงหวนH307 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา451222/03/2021
308น.ส.สุปาณีบุปผาH308 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812322/03/2021
309ด.ญ.ณัฐกานต์เก่งเขตรวิทย์H309 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา812722/03/2021
310นายปฏิพัทธ์เหลือน้อยH310 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา011022/03/2021
311ด.ญ.ณัฐกฤตาจันทะวงษ์H311 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา111222/03/2021
312นายยศณวัฒน์อ่อนจันทร์H312 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912322/03/2021
313ด.ญ.ปณิฎาภา โสภาH313 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1121322/03/2021
314ด.ญ.ปาริฉัตรรุ่งศรีH314 11 ม.4 ม.3 เดิมโรงเรียนหนองฉางวิทยา512322/03/2021
315ด.ญ.วชิรญาณ์ประสิทธิการH315 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา337123/03/2021
316ด.ญ.กฤษศิรียา พิทักษ์H316 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา813423/03/2021
317นายปรินทรจันทร์ยังH317 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา273523/03/2021
318ด.ช.กิตตินัยวรรณวงษ์H318 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1137623/03/2021
319ด.ญ.รสรินทร์คำวางH319 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1137123/03/2021
320นายอุกฤษณ์เกิดเเก้วH320 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา1135723/03/2021
321ด.ช.ธนพลกำพลH321 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา455323/03/2021
322ด.ช.ณัฐกรสาระอาภรณ์H322 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา313323/03/2021
323น.ส.ขนิษฐาเรืองศรีH323 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา333723/03/2021
324น.ส.กนกวรรณกุลพัฒน์H324 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา423123/03/2021
325น.ส.รมิตาบัวเผื่อนH325 11 ม.4 ม.3 เดิมหนองฉางวิทยา912423/03/2021