ข้อมูลการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1 ห้องพิเศษ English Program

:
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม ห้องเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม ห้องเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
1ด.ญ.ศุจีภรณ์โคชาA001 1 ม.1 EPอนุศิษย์วิทยา3290019/03/2021
2ด.ญ.ชุติมณฑน์สุขสบายA002 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ890020/03/2021
3ด.ญ.รินลดาพะระนะพันธ์A003 1 ม.1 EPโรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ891120/03/2021
4ด.ญ.มัจฉรีย์อุดมโชควัฒนกิจA004 1 ม.1 EPอนุบาลบ้านไร่190020/03/2021
5ด.ญ.นัชชาหรี่เรไรA005 1 ม.1 EPทองประสาทเวทย์190020/03/2021
6ด.ช.นิติภูมิรัตนจันทร์A006 1 ม.1 EPอนุบาลลาดยาว090020/03/2021
7ด.ช.เอกวัฒน์เอี่ยมสอิ้งA007 1 ม.1 EPบ้านปางไม้ไผ่090020/03/2021
8ด.ญ.ธัญญรัตน์การะเกษA008 1 ม.1 EPอนุบาลเมืองอุทัยธานี690020/03/2021
9ด.ญ.สุพัตราทวิชศรีA009 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ690020/03/2021
10ด.ช.ตรีวิทย์เขียวเปี่ยมA010 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ890020/03/2021
11ด.ญ.ณัฐธิดาไชยมงคลA011 1 ม.1 EPชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่52190020/03/2021
12ด.ญ.ณัฏฐณิชาแก้วพุฒA012 1 ม.1 EPสีฟ้าพัฒนวิทย์190020/03/2021
13ด.ช.วรวิชญ์วงศ์กาญจนาA013 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ890020/03/2021
14ด.ญ.กัญญาวีร์เอี่ยมแท้A014 1 ม.1 EPบ้านเขาวง190020/03/2021
15ด.ช.ติณณภพธูปบูชาA015 1 ม.1 EPทองประสาทเวทย์290020/03/2021
16ด.ญ.ณภัทรชญาสกุลพันธ์A016 1 ม.1 EPทองประสาทเวทย์190020/03/2021
17ด.ญ.พัชรนินทร์โชติเกื้ออนันต์A017 1 ม.1 EPวัฒนานุศาสน์090020/03/2021
18ด.ญ.ภชสรไชยมุสิกA018 1 ม.1 EPอนุบาลเมืองอุทัยธานี690020/03/2021
19ด.ช.ณภัทรวชีระสูตรA019 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ790021/03/2021
20ด.ญ.รุจิกรจันทร์ศรีA020 1 ม.1 EPโรงเรียนทองประสาทเวทย์690021/03/2021
21ด.ญ.พัชรพรเกษสาครA021 1 ม.1 EPทองประสาทเวทย์191221/03/2021
22ด.ญ.ศิวาพรทองลิ้มA022 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ691021/03/2021
23ด.ญ.ณัฐธิดาเสนาลาA023 1 ม.1 EPโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ890021/03/2021
24ด.ช.กิตติธัชไกรทองA024 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาฅิ890021/03/2021
25ด.ญ.เมษยาเชยชมA025 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ891121/03/2021
26ด.ช.ธีร์ธวัชบุญเพียรA026 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)690021/03/2021
27ด.ญ.ศรัณย์ฉัตรใยหวังA027 1 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)890021/03/2021
28ด.ญ.เอมิกาปัญญาA028 1 ม.1 EPอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)390021/03/2021
29ด.ญ.บุญรักษาวงศ์มณีวรรณA029 1 ม.1 EPอนุบาลรัศมี190022/03/2021
30ด.ช.นิชภูมตุรงคราวีA030 1 ม.1 EPทองประสาทเวทย์090022/03/2021
31ด.ญ.ธีราภรณ์ขันตีA031 2 ม.1 EPหนองบ่มกล้วย190022/03/2021
32ด.ญ.ณัชชาน้อยนาA032 2 ม.1 EPอนุบาลรัศมี190022/03/2021
33ด.ญ.ธัญวรัตม์คนซื่อA033 2 ม.1 EPอนุบาลรัศมี193122/03/2021
34ด.ญ.กชกร กาฬษรA034 2 ม.1 EPงามมีศรีพัฒนา190022/03/2021
35ด.ญ.กชพรรณนารีA035 2 ม.1 EPอนุบาลลานสัก390022/03/2021
36ด.ญ.โสฐิดาอาจรัมย์A036 2 ม.1 EPอนุบาลลานสัก390022/03/2021
37ด.ญ.ทัศวรรณบุญสง่าA037 2 ม.1 EPอนุบาลลานสัก190022/03/2021
38ด.ญ.เพชรญาณิญร์ชาวหล่มA038 2 ม.1 EPอนุบาลลานสัก390022/03/2021
39ด.ช.สิริวัฒน์จุนจักสอนA039 2 ม.1 EPอนุบาลรัศมี190022/03/2021
40ด.ช.สิริวิชญ์คุรุเจริญA040 2 ม.1 EPอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)890023/03/2021
41ด.ช.วชิรพงศ์หมั่นเรียนA041 2 ม.1 EPทองประสาทเวทย์090023/03/2021
42ด.ช.พิทักษ์เทพลาดลันA042 2 ม.1 EPสีฟ้าพัฒนาวิทย์690023/03/2021
43ด.ญ.กัญญ์จิราเจียงกุลA043 2 ม.1 EPบ้านน้ำวิ่ง190023/03/2021