ข้อมูลการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1 ห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

:
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม ห้องเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท โรงเรียนเดิม ห้องเดิม แผน 1 แผน 2 แผน 3 วันที่สมัคร
1ด.ญ.กรกชถิ่นบางB001 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ180019/03/2021
2ด.ญ.ชญาณุชราชกิจB002 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลสว่างอารมณ์180019/03/2021
3ด.ญ.กนกวรรณอินทร์พิบูลย์B003 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลทัพทันอุดมพิทยา280019/03/2021
4ด.ญ.ศศิชาเพ็งอุ่นB004 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทย์เวทย์080019/03/2021
5ด.ญ.อรณิชาจำปาทองB005 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์080019/03/2021
6ด.ช.วุฒิภัทรพานิชประเสริฐB006 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์080019/03/2021
7ด.ญ.ณัฐกานต์โสมสุดB007 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)680020/03/2021
8ด.ช.พสธรุภู่ทองB008 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
9ด.ญ.ณัฐกฤตาบ่อพิมายB009 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ681020/03/2021
10ด.ญ.นฤมลเมืองจันทร์B010 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์080020/03/2021
11ด.ช.กมลภพวะราหะB011 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์081020/03/2021
12ด.ญ.สุภัสสรบัวเกตุB012 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
13ด.ญ.พิชญาภากล่ำน้อยB013 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)880020/03/2021
14ด.ญ.เบญญาภาวินทะไชยB014 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)680020/03/2021
15ด.ญ.ธิรดาจิระอาระยากูลB015 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
16ด.ช.ศุภกฤตถีระพงษ์B016 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลเมืองอุทัยธานี180020/03/2021
17ด.ญ.ฐิติพรมหาชนB017 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ780020/03/2021
18ด.ญ.เปมิกาบำรุงรัตน์B018 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลทัพทัน181320/03/2021
19ด.ญ.กมลชนกนฤเบศร์ไกรสีห์B019 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลสมุทรสาคร180020/03/2021
20ด.ช.รัชตะพูลสุขเสริมB020 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์180020/03/2021
21ด.ญ.จิรัชญาพูลสุขเสริมB021 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์180020/03/2021
22ด.ญ.กฤตพรภู่วงษ์งามB022 1 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์180020/03/2021
23ด.ญ.บุณยวีร์ดำดลB023 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ880020/03/2021
24ด.ญ.สุธีมนต์อนันตวงษ์B024 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ180020/03/2021
25ด.ช.กิตติกุลอุ้มเกษB025 1 ม.1 วิทย์-คณิตศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ380020/03/2021
26ด.ญ.สุทัตตาใหญ่ไล้บางB026 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลสว่างอารมณ์181220/03/2021
27ด.ญ.พัชรพรอำรุงB027 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ880020/03/2021
28ด.ญ.กุลนาถต่วนเทศB028 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ780020/03/2021
29ด.ญ.ณัฐณิชาศรีอชูรสB029 1 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680020/03/2021
30ด.ญ.ณัชชาเม่นสุวรรณ์B030 1 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา081020/03/2021
31ด.ญ.กนกวรรณนิธิฉัตรเจริญคุณB031 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลบ้านไร่680020/03/2021
32ด.ญ.สุภัสสราทิพยวงศ์วิจิตรB032 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ780020/03/2021
33ด.ช.แทนธัญญ์วงษ์รักษ์B033 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ380020/03/2021
34ด.ญ.อาชิรญาณ์นิลารักษ์B034 2 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์081220/03/2021
35ด.ญ.พิมพ์วิภา ปัญญาไขB035 2 ม.1 วิทย์-คณิตบ้านห้วยเปล้า180020/03/2021
36ด.ญ.ภาณิตาโสภาB036 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลบ้านไร่180020/03/2021
37ด.ญ.รดาชูประเสริฐB037 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)080020/03/2021
38ด.ญ.พรธีราแสงกระจ่างB038 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ480020/03/2021
39ด.ญ.ชมพูนุทขุนรักษ์B039 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลสว่างอารมณ์181220/03/2021
40ด.ญ.ภูษณิศาแจ้งถิ่นป่าB040 2 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์180020/03/2021
41ด.ญ.ชลณัฐฌาสิงห์กลมB041 2 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์180020/03/2021
42ด.ญ.รัตนาวลีทัพมากB042 2 ม.1 วิทย์-คณิตร.ร.อนุบาลบ้านไร่080020/03/2021
43ด.ญ.ขนิษฐาบัวสิงห์B043 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
44ด.ช.ศิรภัสสรนิลสาตร์B044 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
45ด.ญ.อัญชิสาปัทมรัตน์B045 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
46ด.ญ.ศิรธดารอดหนิดB046 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
47ด.ช.นพวินท์วงษ์สุวรรณB047 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
48ด.ช.กิตติกรณ์นฤคนธ์B048 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
49ด.ญ.ปราณปริยาแกล้วการไถB049 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)781120/03/2021
50ด.ญ.พัชนันท์ดาใจคำB050 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
51ด.ญ.กุลธิดาชูศรีB051 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ180020/03/2021
52ด.ช.นันทภพจิตรปลื้มB052 2 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ080020/03/2021
53ด.ญ.เพ็ญพิชชาจันทร์ศรีB053 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
54ด.ญ.ปวริศาชุมโกมนต์B054 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลเมืองอุทัยธานี680020/03/2021
55ด.ญ.สิริกรระงับภัยB055 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)680020/03/2021
56ด.ญ.วรรณิกพัฒนาB056 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680020/03/2021
57ด.ญ.สุขจิตราทรัพย์ปราชญ์B057 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)080020/03/2021
58ด.ญ.ชลิตานนท์คำB058 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)080020/03/2021
59ด.ญ.บุญญารักศรลัมพ์B059 2 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680020/03/2021
60ด.ญ.ทินารัตน์เชื้อรอดB060 2 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์080020/03/2021
61ด.ญ.เบญญาภาวงษ์บุญมาB061 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ880020/03/2021
62ด.ญ.มนสิชาบุตรดอนB062 3 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์080020/03/2021
63ด.ญ.กัลยกรตุริยาภรณ์B063 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680020/03/2021
64ด.ช.ธนโชติบุปผาB064 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ780020/03/2021
65ด.ช.จิราพงศ์รักชาติB065 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลเมืองอุทัยธานี680020/03/2021
66ด.ญ.อภิปภายี่สุ่นเดชากรB066 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780020/03/2021
67ด.ช.กรพลน่วมพรมB067 3 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์081020/03/2021
68ด.ญ.กัญญาณัฐสารมะโนB068 3 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์080020/03/2021
69ด.ญ.วริณนิ์ธิรากิจณรานันท์B069 3 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์280020/03/2021
70ด.ช.ณัธฐ์นนท์สุดเขตต์B070 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิธนาคาร)080020/03/2021
71ด.ช.จิรพัฒน์บุญเพ็ชรB071 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680020/03/2021
72ด.ญ.ธมลวรรณบินทวิหกB072 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ380020/03/2021
73ด.ญ.กานต์ธีรามานะกิจB073 3 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์180020/03/2021
74ด.ช.พิตติธาดากำเหนิดB074 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680021/03/2021
75ด.ช.แทนคุณแมลงภู่B075 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780021/03/2021
76ด.ญ.อารยาลำพึงกิจB076 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคม)783121/03/2021
77ด.ช.ปิยพัทธ์หัสแดงB077 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ080021/03/2021
78ด.ช.ธาวินแป้นห้วยB078 3 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนอนุบาลรัศมี180021/03/2021
79ด.ช.รังสิโชติ อรวรรณมาทีฆะB079 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ780021/03/2021
80ไม่ระบุด.ญ.กณิศาสายเพ็ชร์B080 3 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ080021/03/2021
81ด.ช.ณัฐพงศ์กุสุโมทย์B081 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780021/03/2021
82ด.ญ.สิริกาญจน์น้อยกลัดB082 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลสว่างอารมณ์181321/03/2021
83ด.ญ.ณัฏฐกมลคลุ่ยทองB083 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ280021/03/2021
84ด.ช.ณัฐสิทธิ์ม่วงภู่B084 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780021/03/2021
85ด.ญ.ณัฏฐ์ชญณีคันธานุรักษ์B085 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลบ้านไร่180021/03/2021
86ด.ญ.ปทิตตารักเกียรติเผ่าB086 3 ม.1 วิทย์-คณิต อนุบาลวัดหนองขุนชาติ080021/03/2021
87ด.ญ.ลลนาวงษ์เวชB087 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680021/03/2021
88ด.ญ.โยษิตา แป้นโพธิ์B088 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ380021/03/2021
89ด.ช.หริหฤษฏ์หายทุกข์B089 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ280021/03/2021
90ด.ญ.ธนิสราอ้นหมีB090 3 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา)180021/03/2021
91ด.ช.สิรภัทรนุ่มมากB091 4 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรีอนุบาลวัดหนองขุนชาติ180021/03/2021
92ด.ช.ณัฐนันท์ชาญตะบะB092 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลรัศมี180021/03/2021
93ด.ญ.อามานี่ คาเรนบัวก์บาB093 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)880021/03/2021
94ด.ช.ปรเมษฐ์แสนแก้วB094 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลรัศมี180021/03/2021
95ด.ญ.ปุณยพศวีร์อินสว่างB095 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)080021/03/2021
96ด.ญ.อภิสราตั้งเชยวิไลB096 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)880021/03/2021
97ด.ช.ปิยพนธ์หัสแดงB097 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)780021/03/2021
98ด.ญ.มัญทิราอินทจรB098 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680021/03/2021
99ด.ญ.ธัญชนกอ่อนคล้ายB099 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ680022/03/2021
100ด.ญ.ณฐพรอินต๊ะอุ่นวงศ์B100 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ880022/03/2021
101ด.ญ.กัญญวรานพรัตน์B101 4 ม.1 วิทย์-คณิตวัดห้วยรอบ080022/03/2021
102ด.ญ.อโณทัยพูลพิพัฒน์B102 4 ม.1 วิทย์-คณิตทองประสาทเวทย์080022/03/2021
103ด.ช.ณัฐธัณเวทิศพงษ์เขตกิจB103 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก380022/03/2021
104ด.ช.นนทกานต์โพธิ์คงB104 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก380022/03/2021
105ด.ช.ฉัตรินพิกุลทองB105 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก380022/03/2021
106ด.ญ.ชญาน์พรสุภาพB106 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก180022/03/2021
107ด.ญ.จิดาภารักการไถB107 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก380022/03/2021
108ด.ช.รัชชานนท์ประสิทธิ์B108 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก180022/03/2021
109ด.ช.อภิธนมณีอินทร์B109 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก180022/03/2021
110ด.ช.ปิยพัทธ์โพธิ์สุวรรณ์B110 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก380022/03/2021
111ด.ช.ณัฏชาแก้วพิลาB111 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก080022/03/2021
112ด.ช.เตชิตขจรB112 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก180022/03/2021
113ด.ญ.สุภัสสราชุมแวงวาปีB113 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก180022/03/2021
114ด.ช.กฤษภาณุเหล่าเขตรกิจB114 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลลานสัก080022/03/2021
115ด.ช.ทรงพลตุ่นยาB115 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลหนองขาหย่าง180022/03/2021
116ด.ช.ระพีพัฒน์ผาสุขศาสตร์B116 4 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนอนุบาลห้วยคต 281322/03/2021
117ด.ญ.พัชรพรเมืองจันทร์B117 4 ม.1 วิทย์-คณิตบ้านหนองกระทุ่ม080022/03/2021
118ด.ญ.อัญชิสาสุขทวีB118 4 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม080022/03/2021
119ด.ช.จิรภัทรอุทัยวงษ์B119 4 ม.1 วิทย์-คณิตชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่52180022/03/2021
120ด.ญ.พชรวรรณชื่นนอกB120 4 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ881022/03/2021
121ด.ญ.โสรญาเจตเกษกรรณ์B121 5 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ580023/03/2021
122ด.ญ.พิชชาภางามขำB122 5 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ080023/03/2021
123ด.ญ.จีรณามังกรแก้วB123 5 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ580023/03/2021
124ด.ญ.สิริธัญญ์ไชยศิริB124 5 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)080023/03/2021
125ด.ญ.จุฬาลักษณ์ก้อนเกษB125 5 ม.1 วิทย์-คณิตบ้านวังหิน116523/03/2021
126ด.ญ.นาถลดาศรีเต็มB126 5 ม.1 วิทย์-คณิตบ้านทุ่งสามแท่ง180023/03/2021
127ด.ญ.ณัฐธิดาสังข์พันธ์B127 5 ม.1 วิทย์-คณิตโรงเรียนอนุบาลรัศมี180023/03/2021
128ด.ญ.นภัสรวีจุ้ยขาวB128 5 ม.1 วิทย์-คณิตวัดทัพหลวง180023/03/2021
129ด.ช.กิตติชัยฉัตรจรัลชัยศรีB129 5 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลพิบูลเวศม์380023/03/2021
130ด.ช.สุรจิณณ์สถิตย์ธนโภคินB130 5 ม.1 วิทย์-คณิตโพฒิสารศึกษา380023/03/2021
131ด.ช.ธนพลจีรดิษฐB131 5 ม.1 วิทย์-คณิตอนุบาลวัดหนองขุนชาติ780023/03/2021