จำนวนนักเรียนที่เลือกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนที่ถูกเลือกในลำดับที่ 1

# วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาไทย-สังคมศึกษา ภาษาจีน พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ รวม
จำนวนรับทั้งหมด 126 84 42 42 42 42 378
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 71 24 6 1 4 2 108
นักเรียนทั่วไป 266 64 16 7 17 7 377
ความสามารถพิเศษ 5 0 0 0 0 8 13
เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
รวม 342 88 22 8 21 17 498

จำนวนนักเรียนที่เลือกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนที่ถูกเลือกในลำดับที่ 1

# วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ภาษาไทย-สังคมศึกษา ภาษาจีน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (PIM) ศิลปะ รวม
จำนวนรับทั้งหมด 120 40 80 40 40 40 40 400
นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0
นักเรียนทั่วไป 120 15 46 10 11 3 7 212
ความสามารถพิเศษ 0 1 3 0 3 0 4 11
เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 120 16 49 10 14 3 11 223

ข้อมูลการสมัคร และเลขที่นั่งสอบ

# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท แผนลำดับที่ 1 แผนลำดับที่ 2 แผนลำดับที่ 3
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท แผนลำดับที่ 1 แผนลำดับที่ 2 แผนลำดับที่ 3
1ด.ญ.กัญญาวีร์เงินแจ้งE001 1 ม.1ในเขตไทย-สังคมไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
2ด.ช.ณัฐพงศ์กุสุโมทย์E002 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
3ด.ญ.ณัฐธิดาเสนาลาE003 1 ม.1ในเขตภาษาจีนวิทย์-คณิตภาษาจีน
4ด.ช.ธนกฤตภมรE004 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
5ด.ช.ชนาธิปไวยคงคาE006 1 ม.1ในเขตไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
6ด.ญ.ธิรดาจิระอาระยากูลE007 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
7ด.ญ.ศิริลักษณ์ศรซีE008 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
8ด.ญ.ตวงพรวัฒนวิกย์กรรม์E009 1 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
9ด.ช.กรวิชญ์บุญประสารE010 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
10ด.ญ.ณัฐกานต์โสมสุดE011 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
11ด.ญ.อุษามณีชัยผันE012 1 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
12ด.ญ.นภัสสรชูนพรัตน์E013 1 ม.1ในเขตไทย-สังคมภาษาจีนวิทย์-คณิต
13ด.ญ.จิรัชยานาควันE014 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
14ด.ญ.ณัฏฐ์ชยาใจโอบอ้อมE015 1 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะภาษาจีน
15ด.ช.สุทธิภัทรเกษมณีย์E016 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
16ด.ญ.สิริภรณ์ฉัตรสุริยากรณ์E017 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
17ด.ญ.พัณณิตาแย้มพุ่มE018 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
18ด.ช.ธนภัทรนาคพันธ์E019 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
19ด.ช.พัชรพลขัดสายE020 1 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาศิลปะ
20ด.ช.ชนาธิปทิพย์ศิริE021 2 ม.1ในเขตภาษาจีนศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
21ด.ญ.ปรีดาภรณ์โพธิ์พงษ์E022 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
22ด.ญ.ชุติกาญจน์เชาว์กลางE023 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
23ด.ญ.นพรดากลทิพย์E024 2 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
24ด.ช.ปกรณ์อินทะนูE025 2 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
25ด.ช.ภาคภูมิตามพระหัตถ์E026 2 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะภาษาจีน
26ด.ช.สุภกรณ์เจตเกษตรการณ์E027 2 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
27ด.ญ.ชมพูนุทจันทร์เมืองE028 2 ม.1ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์พาณิช-อุตสาไทย-สังคม
28ด.ญ.สวรรยาฉันศรีE029 2 ม.1ในเขตไทย-สังคมไทย-สังคมไทย-สังคม
29ด.ญ.กมลวรรณบ้านมอญE030 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
30ด.ญ.ธนสรพิมพ์สารE031 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
31ด.ช.เศรษฐภูมิกองกูลE032 2 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
32ด.ญ.กัญญาณัฐแก้วหนองยางE033 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
33ด.ช.ภูวดิทบัวทองE034 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
34ด.ญ.ปรียาภัทรเข็มทองE035 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
35ด.ญ.พิราวรรณทวีE036 2 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
36ด.ญ.นรีกานต์รุ่งเรืองE037 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
37ด.ญ.วรรณภัสสรณ์เส็งหนองแบนE038 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
38ด.ญ.กิ่งเพชรภูมิม่วงE039 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
39ด.ช.สุขสรรณ์วิมุติE040 2 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
40ด.ช.ศิวกรงามเพชร์E041 3 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
41ด.ญ.สรชาสะอาดE042 3 ม.1ในเขตไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
42ด.ญ.โชควิภาเเซ่จิ๋วE043 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
43ด.ช.ทฤษฎีบุญมณีE044 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
44ด.ช.ประดิพัทธ์มิ่งมิตรE045 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
45ด.ญ.เมธาวดีพุ่มห้วยรอบE046 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
46ไม่ระบุกัญญา​รัตน์​ฟักเขียวE047 3 ม.1ในเขตไทย-สังคมภาษาจีนวิทย์-คณิต
47ด.ช.ชิษณุพงศ์เหลืองเลิศขจรE048 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
48ด.ญ.ปาริฉัตรคฤหปานE049 3 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
49ด.ญ.ด.ญ.ณัฐธิดาหรรษาE050 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
50ด.ญ.ธัญรดาอยู่เย็นE051 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนไม่ระบุ
51ด.ช.โสภณอังกาบE052 3 ม.1ในเขตไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
52ด.ช.ชยาภิรัตน์จันทรภาคE053 3 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
53ด.ญ.ดวงสมรพุ่มพวงE054 3 ม.1ในเขตไทย-สังคมไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
54ด.ช.วชิรวิทย์ ครุธพันธ์E055 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
55ด.ช.เมธิสเศวตพงษ์E056 3 ม.1ในเขตไทย-สังคมไทย-สังคมศิลปะ
56ด.ช.เนติภูมิประทีปE057 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
57ด.ช.ธนกฤตธรรมสถิตย์E058 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
58ด.ช.อดิศรเหมะE059 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
59ด.ญ.อภิปภายี่สุ่นเดชากรE060 3 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
60ด.ช.วชิรวิชญ์ สิทธิกุลพิพัฒน์E061 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตศิลปะไทย-สังคม
61ด.ช.บัญชาแข็งเขตต์การE062 4 ม.1ในเขตภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
62ด.ช.ชลธีประสงค์ผลE063 4 ม.1ในเขตศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
63ด.ช.พีรพลหัสแดงE064 4 ม.1ในเขตพาณิช-อุตสาศิลปะไม่ระบุ
64ด.ญ.นันทิตาใจดีE065 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
65ด.ช.รัฐภูมิ เหล่าชิงลาE066 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
66ด.ญ.พชรวรรณชื่นนอกE067 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
67ด.ญ.ศุจีภรณ์โคชาE068 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
68ด.ช.รัฐศาสตร์เหล่าชิงลาE069 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
69ด.ญ.พนิดาพ่วงภู่E070 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
70ด.ญ.กานต์ธีรามานะกิจE071 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
71ด.ช.ตรีวิทย์เขียวเปี่ยมE072 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
72ด.ญ.จิราพัชรสุขุประการE073 4 ม.1ในเขตภาษาจีนวิทย์-คณิตศิลปะ
73ด.ญ.ณภัสสร เอนกE074 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
74ด.ช.นัฐธพลภมรE075 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
75ด.ญ.สรณ์สิริไวกสิกรณ์E076 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
76ด.ญ.สุมิตรตราสายเเววE077 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
77ด.ญ.สรณ์สิริไวกสิกรณ์E078 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
78ด.ญ.ณัชชาน้อยนาE079 4 ม.1ในเขตศิลปะไทย-สังคมวิทย์-คณิต
79ด.ญ.พีรดา รอดหนิดE080 4 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
80ด.ช.ศิริชัยโพธิสารE081 5 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
81ด.ช.ชิตณัฐพนธ์กลำพักตร์E082 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
82ด.ญ.กัญญาณัฐใจโพธิ์E083 5 ม.1ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
83ด.ช.สิรภัทรนุ่มมากE084 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
84ด.ญ.ณฐพรระวิวรรณE085 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
85ด.ญ.จิราภาจีระดิษฐ์E086 5 ม.1ในเขตภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีน
86ด.ญ.เบญญาภาอ่ำจุ้ยE087 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
87ด.ช.กฤธานนท์มากมีE089 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
88ด.ช.รณกฤตกางกรณ์E090 5 ม.1ในเขตภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
89ด.ช.ธาวินเพ็ญสุขE091 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
90ด.ช.ฐิติภัทรพุมมาE092 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
91ด.ช.ครองสินสุภลีE093 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมวิทย์-คณิต
92ด.ช.ณัฐพัชร์ภีระจิ่งE094 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
93ด.ญ.พรหมจารีเหลาบัวE095 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
94ด.ญ.ปรีญากรมั่นคงE096 5 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
95ด.ญ.เบญญาภาวงษ์บุญมาE097 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
96ด.ญ.วิยดาม่วงปู่E098 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
97ด.ญ.ชยพรปรีจำรัสE099 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
98ด.ช.ธนพลจีรดิษฐE100 5 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
99ด.ช.พูลศักดิ์นาคพงษ์E101 6 ม.1ในเขตศิลปะวิทย์-คณิตไทย-สังคม
100ด.ช.โชตยากรดาเกลี้ยงE102 6 ม.1ในเขตไทย-สังคมพาณิช-อุตสาพาณิช-อุตสา
101ด.ช.ศิวัชขุนทองE103 6 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
102ด.ญ.กัลยาปานสมบัติE104 6 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
103ด.ญ.ขวัญใจฟ้าแลบE105 6 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
104ด.ญ.ขวัญจิตฟ้าแลบE106 6 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
105ด.ญ.ธนาวรรณสมศรีE107 6 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
106ด.ญ.ภูษณิศาแจ้งถิ่นป่าE108 6 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาจีน
107ด.ญ.คณิต​าเหลือง​เลิศ​ขจร​E109 6 ม.1ในเขตไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
108ด.ช.ศราวุฒิสีซิใจE110 6 ม.1ในเขตศิลปะไทย-สังคมวิทย์-คณิต
109ด.ช.ภัทรดนัยกิกลิ้งE111 6 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
110ด.ญ.ชัชตราภรณ์คุณาสินสุภัชชาE112 6 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
111ด.ช.ศุภกิจสามบุญลือF001 1 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตไม่ระบุ
112ด.ญ.ณิชาภาภัทรรัตนภรณ์F002 1 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
113ด.ญ.ศศิชาเพ็งอุ่นF003 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
114ด.ช.ปรเมษฐ์แสนแก้วF004 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
115ด.ญ.ชญาณุชราชกิจF005 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
116ด.ญ.กัญญวรานพรัตน์F006 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
117ด.ช.จิรพัฒน์บุญเพ็ชรF007 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
118ด.ญ.กนกวรรณเพ็ญไพฑูรย์F008 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
119ด.ญ.นพรรชศรผ่องเเผ้วF009 1 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมวิทย์-คณิต
120ด.ญ.ปาริฉัตรอัศวะไพฑูรย์F010 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะภาษาจีน
121ด.ญ.ปาริฉัตรอัศวะไพฑูรย์F011 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะภาษาจีน
122ด.ช.คณาชาตินวลนุ่มF012 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
123ด.ญ.นาถลดาศรีเต็มF013 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
124ด.ญ.ปิ่นแก้วรงค์ทองF014 1 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
125ด.ญ.กันยกรณ์ช่างทองF015 1 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมศิลปะ
126ด.ญ.อริศราสิงหาF016 1 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
127ด.ญ.อริศราสิงหาF017 1 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
128ด.ญ.ธัญชนกแก่นนาคF018 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
129ด.ช.ธนวัฒน์ศรีเสนF019 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
130ด.ญ.สุทธิธาดา สุขารมย์F020 1 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
131ด.ญ.นฤมลเมืองจันทร์F021 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
132ด.ญ.สโรชาดีเทียนF022 2 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
133ด.ญ.กาญจน์เกล้านนธิสรณ์F023 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
134ด.ญ.สุนิศาโพธิ์พงษ์F024 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
135ด.ช.ธีรเมธธีระบุตรF025 2 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
136ด.ญ.กัลยรัตน์ชะเอมF026 2 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
137ด.ช.วีรภัทรกล้าธัญกรณ์F027 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
138ด.ญ.รัชญาสว่างอารมณ์F028 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
139ไม่ระบุจิณณะณัฎฐ์ยิ้มจำรัสF029 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
140ด.ญ.ศิริวรฎาวิสิทธิ์F030 2 ม.1ทั่วไปศิลปะวิทย์-คณิตภาษาจีน
141ด.ญ.ไอรดา คูณป้องF031 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
142ด.ช.วชิรวิทย์มูลเมืองF032 2 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
143ด.ช.ทาวินชุมนวนF033 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
144ด.ญ.สรณ์สิริวีระสะF034 2 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
145ด.ช.พิชญุตม์รักเขตรวิทย์F036 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
146ด.ญ.ศุภาพรเหล่าเมืองกลางF037 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
147ด.ญ.กมลวรรณสุวรรณสิงห์F038 2 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
148ด.ญ.เสาวภาคย์พันคะชะF039 2 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
149ด.ญ.อภัสราแอกคะF040 2 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะภาษาจีน
150ด.ญ.พิมพ์ชนกตั้งรัตนาพิบูลF041 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
151ด.ญ.สุภัสสรปรากริมF042 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
152ด.ญ.พัชรพรอำรุงF043 3 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
153ด.ญ.อัญชิสาสุขทวีF044 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
154ด.ญ.นันทิยาโพธิ์รังF045 3 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
155ด.ช.ชิษณุพงศ์สาริกาแก้วF046 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
156ด.ช.กฤษณพงค์ จบศรีF047 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
157ด.ญ.กมลพรรณประดิษฐ์เถระF048 3 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
158ด.ญ.ชลธิชาภักดีศรีF049 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาภาษาจีน
159ด.ญ.ณัฐพรหอมสางF050 3 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
160ด.ช.กฤษภาณุเหล่าเขตรกิจF051 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
161ด.ช.สุขุมพงศ์กิ่งโพธิ์F052 3 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
162ด.ช.พิสิษฐ์พนมเวชF053 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
163ด.ช.ภัทรดนัยกระจิวF054 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
164ด.ญ.อรกานต์สั่งสอนF055 3 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
165ด.ช.ธาวินแป้นห้วยF056 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
166ไม่ระบุด.ช.ธนวัฒน์บุญศรีF057 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
167ด.ช.กรวิชญ์แย้มหนองเต่าF058 3 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
168ด.ญ.สิริกรระงับภัยF059 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
169ด.ญ.ศศิประภาทิพรัตน์F060 3 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
170ด.ช.ณัฐภูมิศรีทองF061 4 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
171ด.ญ.พรธีราแสงกระจ่างF062 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
172ด.ญ.ชนม์นิภาสานุทิตย์F063 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
173ด.ญ.สิริกาญจน์น้อยกลัดF064 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
174ด.ช.ธนชาติขุมเพ็ชร์F065 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
175ด.ญ.ปาริฉัตรหมั่นเขตรกิจF066 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
176ด.ญ.บุญศิริเปาริกF067 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
177ด.ช.ณัฏฐชัยจีนจรรยาF068 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
178ด.ญ.วรากรแข็งเขตร์F069 4 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะพาณิช-อุตสา
179ด.ช.ชุติพนธ์คำเปรมF070 4 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมภาษาจีน
180ด.ช.อรรณวินทร์เเสงทวีF071 4 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
181ด.ช.ธนกฤตหอมหวลF072 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
182ด.ญ.พรรณกรผุดผ่องF073 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
183ด.ญ.ทักษอรอิ่มโอษฐ์F074 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
184ด.ช.จิรเมธบุตตาวงษ์F075 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
185ด.ญ.พิชชานันท์นันทะโกมลF076 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
186ด.ช.พีรพลอ่อนศรีF077 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
187ด.ช.ชิศณุพงษ์อิ่นคำF078 4 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
188ด.ญ.ณัฐกฤตาบ่อพิมายF079 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
189ด.ญ.ภัทรสุดาเจริญนาวรรณ์F080 4 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
190ด.ญ.ปณิตาคนหมั่นF081 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
191ด.ญ.ผกาวดีมูลเมืองF082 5 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
192ด.ญ.จีรณามังกรแก้วF083 5 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
193ด.ญ.ณัฐณิชาสิบแก้วF084 5 ม.1ทั่วไปภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิต
194ด.ญ.ธนรัตน์จงเขตกิจF085 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
195ด.ญ.ปภาดาแพ่งพิพัฒน์F087 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
196ด.ช.ทิพากรบุญชาญF088 5 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมไทย-สังคม
197ด.ญ.สุภัสสรบัวเกตุF089 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
198ด.ญ.วิมลศิริ งามชนะF090 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
199ด.ช.ธนชาติขุมเพ็ชร์F091 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
200ด.ญ.สุขจิตราทรัพย์ปราชญ์F092 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
201ด.ญ.พรรณวดีทองม้วนF093 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
202ด.ญ.รวิสราผลวิบูรณ์F094 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
203ด.ญ.พิรดาเลยะกุลF095 5 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาภาษาจีน
204ด.ญ.ชลทิชาคงเขียวF096 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะภาษาจีน
205ด.ญ.กุลนาถต่วนเทศF097 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
206ด.ญ.สุพิชชาไสวงามF098 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะภาษาจีน
207ด.ช.ปฎิภารเเสงผ่องF099 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
208ด.ญ.ณัฐวลัญช์ตรีชื่นF100 5 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
209ด.ญ.ศิรประภาหวังผลF101 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
210ด.ญ. หทัยกานต์สมานทสิกรณ์F102 6 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
211ด.ช.ชญานนท์ ปัญโญF103 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
212ด.ญ.ปานชีวาวงษ์ชาลีF104 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
213ด.ช.กฤษฎานันทวงษ์F105 6 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
214ด.ญ.ภทรมนบานสดชื่นF106 6 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
215ด.ญ.ปิ่นแก้วรงค์ทองF107 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
216ไม่ระบุกัญญาณัฐสารมะโนF108 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
217ด.ญ.พรรพีลอยสงเคราะห์F109 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
218ด.ญ.รัตนประภาบรรเทาทิพย์F110 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
219ด.ญ.ณัฐิตาหมั่นหาF111 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
220ด.ญ.ณัฐวดีว่องเกษกิจF112 6 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
221ด.ญ.พิชชานันท์แคว้นคอนฉิมF113 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
222ด.ญ.ปาลินีพุฒแก้วF114 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
223ด.ญ.กนกวรรณนิธิฉัตรเจริญคุณF115 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
224ด.ญ.ณัฐิตาหมั่นหาF116 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
225ด.ช.เอกวิทย์บุญกมุติF117 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
226ด.ญ.ฐาปนีย์พุ่มทองF118 6 ม.1ทั่วไปศิลปะภาษาจีนวิทย์-คณิต
227ด.ญ.รุจิกรจันทร์ศรีF119 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
228ด.ช.ยมนานิลสาตร์F120 6 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
229ด.ญ.กฤษณามุสิราชF121 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
230ด.ญ.นัทธมนมั่นกลิ่นF122 7 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
231ด.ญ.กฤติกาศึกษากิจF123 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
232ด.ช.กมลภพวะราหะF124 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
233ด.ญ.ทตวรรณสัมพันธ์อภัยF125 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
234ด.ญ.ปนัธชญานันท์สุทัศน์F126 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
235ด.ช.ณัฐภัทรเพชรจั่นF127 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
236ด.ช.ศิลามลิวัลย์F128 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
237ด.ญ.เพ็ญพิชชาจันทร์ศรีF129 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
238ด.ช.ชิตสกลยศเมธากุลF130 7 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะภาษาจีน
239ด.ช.ณัฐภาคย์แน่นอนF131 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
240ด.ช.ธนาวะรังศรีF132 7 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
241ด.ญ.กัญญารัตน์รอดคงสินธิ์F133 7 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
242ด.ช.ธีรพัฒน์ สิมณีF134 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
243ด.ช.ปิติพงษ์อ่ำดอนกลอยF135 7 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
244ด.ช.ชยพลช้างยังF136 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
245ด.ช.พัฒน์ชัยวุฒิศักดิ์F137 7 ม.1ทั่วไปภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีน
246ด.ช.จิราพงศ์รักชาติF138 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
247ด.ช.ปริญญาพุกเนียมF139 7 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตภาษาจีน
248ด.ญ.ณัฐณิชาศรีอชูรสF140 7 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
249ด.ญ.กัญญารัตน์อ่างทองF141 8 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
250ด.ช.ธนวัฒน์สุคนธชาติF143 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
251ไม่ระบุกวินธิดาจิตรมั่นF144 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมวิทย์-คณิต
252ด.ช.ธนกฤตจีนจรรยาF145 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
253ด.ญ.จิรภิญญาขำสดF146 8 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไม่ระบุไม่ระบุ
254ด.ญ.ปรวีร์ลิลาF147 8 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
255ด.ญ.รัตนาวลีทัพมากF148 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
256ด.ญ.อโณทัยพูลพิพัฒน์F149 8 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
257ด.ช.เมธวินเลิศนาF150 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
258ด.ญ.อชิรญากำเนิดเวชF151 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
259ด.ช.ศุภกฤตถีระพงษ์F152 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
260ด.ญ.กรกชถิ่นบางF153 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
261ด.ญ.อาทิตยาพูลกสิการณ์F154 8 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
262ด.ญ.กุลชญาวัฒนเกษกรณ์F155 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
263ด.ญ.ภคพรวงค์ศรีF156 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
264ด.ญ. ณัฐนรีสมจิตต์F157 8 ม.1ทั่วไปศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิต
265ด.ช.คมสันต์เพลิยนจิตรF158 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
266ด.ช.ฐนกรสุพัฒน์F159 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
267ด.ช.ภูริภัทรนุชนารถF160 8 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
268ด.ญ.กัลยรัตน์อินสละF161 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
269ด.ญ.ปวิชญาดาวะชูF162 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
270ด.ช.ภูมิเมธาสวรรค์ติวงศ์F163 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
271ด.ญ.ชลธิชาเขาแก้วF164 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
272ด.ช.ฐนกรสุพัฒน์F165 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
273ด.ช.ปกรพลมุทุตาF166 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
274ด.ญ.กานต์พิชชาชมสนF167 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
275ด.ญ.วรรณิษาแก้วแสนเมืองF168 9 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
276ด.ญ.วิรดีจันทร์กระจ่างF169 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
277ด.ช.พงศภัคมีศิลป์F170 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
278ด.ช.ธรรมรัตน์ประเสริฐศรีF171 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
279ด.ญ.ณิชานัณฐ์ตั้งมั่นF172 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
280ด.ญ.ปาริตาชังชั่วF173 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
281ด.ญ.ภารดีอ่ำวิเศษF174 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
282ด.ช.ธนพรรษทองเกลี้ยงF175 9 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิต
283ด.ช.ธนภัทรอินหนองฉางF176 9 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมไทย-สังคม
284ด.ช.ปัชญาภัทรเกษจันทร์F177 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
285ด.ช.อภิวัฒน์คันศรF178 9 ม.1ทั่วไปศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิต
286ด.ช.ณัฐพลประกิจF179 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
287ด.ช.กฤษฎาไวเขตรการF180 9 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
288ด.ช.ปิยพัทธ์โพธิ์สุวรรณ์F181 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
289ด.ช.เอกวัฒน์เอี่ยมสอิ้งF182 10 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
290ด.ช.ชิษณุพงศ์นวกุลF183 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
291ด.ญ.ภาณิตาโสภาF184 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
292ด.ญ.ภัคนันท์หลากสุขถมF185 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
293ด.ญ.จิดาภาจิตการุณF186 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
294ด.ญ.สุภาวดีกสิกิจF187 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
295ด.ช.กิตติชัยฉัตรจรัลชัยศรีF188 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
296ด.ญ.พอฤดีวิทยารัตน์F189 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
297ด.ญ.โยษิตาแป้นโพธิ์F190 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
298ด.ช.ธนพนธ์บุญศรีF191 10 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
299ด.ญ.ชนาภาเนืองนันต์F192 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
300ด.ญ.ธนภรณ์ปักการะโนF193 10 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
301ด.ช.ชนกานต์ครามบุตรF194 10 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
302ด.ช.จิรภัทรอุทัยวงษ์F195 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
303ด.ช.ปภังกรวิบูลสมัยF196 10 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมวิทย์-คณิต
304ด.ช.ธีรพรสุวัฒน์F197 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
305ด.ช.ณัฐกานต์จำนงค์พันธ์F198 10 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาวิทย์-คณิตไทย-สังคม
306ด.ช.ธนภูมิเทพคำดีF199 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
307ด.ญ.มันตาเจตเขตกรรณ์F200 10 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
308ด.ช.นภัสกรบังเกิดสุขF201 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
309ด.ญ.ธันยธรณ์ปรางเลิศF202 11 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
310ด.ญ.ธีราพรเอกวุธF203 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
311ด.ช.ฤทธิรงค์จอจานF204 11 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
312ด.ช.ปัญญากรยงเขตรการF205 11 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาศิลปะไทย-สังคม
313ด.ญ.นภัสสรฉิมสุขF206 11 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาวิทย์-คณิต
314ด.ช.ภัทรพลถิรชายทวีปF207 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
315ด.ญ.กฤตพรภู่วงษ์งามF208 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
316ด.ช.โกเฮงลำเภาF209 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
317ด.ช.ธนวัฒน์สุวรรณคำภูF210 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
318ด.ช.ธีรภัทรทวีถาวรF211 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
319ด.ญ.อาชิรญาณ์นิลารักษ์F212 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
320ด.ช.ศุภวิชญ์คำจริงF213 11 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาวิทย์-คณิต
321ด.ช.แทนคุณแมลงภู่F214 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
322ด.ญ.พัชนันท์ดาใจคำF215 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
323ด.ญ.จิรสิตาจบศรีF216 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
324ด.ญ.กานต์ธิดา อำภาพันธ์F217 11 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
325ด.ช.ปัญญากรยงเขตรการF218 11 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาศิลปะไทย-สังคม
326ด.ญ.พรชิตาสัมพันธ์อภัยF219 11 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
327ด.ช.วชิรวิทย์มูลเมืองF220 11 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
328ด.ช.รัชตะพูลสุขเสริมF221 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
329ด.ญ.อรณิชาปิดสายะF222 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
330ด.ช.ชานนหนองคายF223 12 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาศิลปะ
331ด.ช.นัทธพงศ์พลศักดิ์F224 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
332ด.ญ.กุลธิดาชูศรีF225 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
333ด.ช.วรภพรอดรัตน์F226 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
334ด.ญ.เปมิกาพรายอินทร์F227 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
335ด.ญ.มัญทิราอินทจรF228 12 ม.1ทั่วไปศิลปะพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
336ด.ช.ณัฐฐาพลพูลสวัสดิ์F229 12 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
337ด.ญ.กนกวรรณลำหัสแสงF230 12 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนวิทย์-คณิต
338ด.ญ.ภัทรวดีหัยภาคF231 12 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
339ด.ญ.แพรวพิชชาวังสีราชF232 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
340ด.ช.ทรงพลตุ่นยาF233 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
341ด.ช.ธวัชชัยพงษ์พานิชF234 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาภาษาจีน
342ด.ญ.ชลณัฐฌาสิงห์กลมF235 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาศิลปะ
343ด.ญ.อรไพลินบุญทองF236 12 ม.1ทั่วไปศิลปะภาษาจีนไทย-สังคม
344ด.ญ.พลอยชมพูเพ็ชรแกมทองF237 12 ม.1ทั่วไปภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
345ด.ญ.สุธีมนต์อนันตวงษ์F238 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
346ด.ญ.ฐิติพรเหล่ายังF239 12 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
347ด.ช.ราชวัตรจินตกสิกรรมF240 12 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
348ด.ช.ไกรศรกลิ่นสาทF241 13 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
349ด.ช.นวินเสรารักษ์F242 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
350ด.ช.เตชิตขจรF243 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
351ด.ช.วิศิษฏ์คำสดF244 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
352ด.ญ.ปาหนันตุ่นคำแดงF245 13 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
353ด.ญ.พัชรพรเมืองจันทร์F246 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
354ด.ช.ปวีร์งอนไปล่F247 13 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
355ด.ญ.ธัญชนกทวีกสิกรรมF248 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
356ด.ญ.กัญญาภัคประสิทธิการF249 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
357ด.ช.ธรรมนูญมานะกิจF250 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
358ด.ช.ทัศน์พลเจตเขตกรรณ์F251 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
359ด.ญ.วงษายิ้มแย้มF252 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
360ด.ญ.อารยาลำพึงกิจF253 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
361ด.ญ.ศิริวรรณคำภาพักตร์F254 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
362ด.ช.ธนดลแช่มพุดซาF255 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมวิทย์-คณิต
363ด.ญ.ชมพูนุทขุนรักษ์F256 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
364ด.ญ.ภัทรธิดาเพ็ญโคกสูงF257 13 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
365ด.ช.ธันวาฟักเครือF258 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
366ด.ญ.อารยาลำพึงกิจF259 13 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
367ด.ญ.ช่อลดาชินดงF260 13 ม.1ทั่วไปภาษาจีนศิลปะไทย-สังคม
368ด.ญ.กรรณิการ์ประสงค์สดF261 14 ม.1ทั่วไปศิลปะภาษาจีนไทย-สังคม
369ด.ญ.มัญทิราอินทจรF262 14 ม.1ทั่วไปศิลปะพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
370ด.ญ.ณัฏฐ์ชญณีคันธานุรักษ์F263 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
371ด.ญ.ณัฐธิดาสังข์พันธ์F264 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
372ด.ช.รัชชานนท์ประสิทธิ์F265 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
373ด.ญ.เพชรธัญณาแข็งเขตการณ์F266 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
374ด.ญ.ณัฎฐธิดาทองเหลืองF267 14 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
375ด.ญ.อมลรดาบุญส่งF268 14 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์พาณิช-อุตสา
376ด.ญ.ฐิติพรมหาชนF269 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไม่ระบุ
377ด.ญ.ชลิตานนท์คำF270 14 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
378ด.ญ.วงษายิ้มแย้มF271 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
379ด.ช.กิติพัฒน์ ทัศจันทร์F272 14 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
380ด.ญ.ณฐพรอินต๊ะอุ่นวงศ์F273 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
381ด.ญ.วรรณธนาสระทองพูลF274 14 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมภาษาจีน
382ด.ญ.อามานี่ คาเรนบัวก์บาF275 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
383ด.ช.กิตติกรณ์นฤคนธ์F276 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
384ด.ช.แทนธัญญ์วงษ์รักษ์F277 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
385ด.ญ.วิชญาดาอินชุมF278 14 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
386ด.ช.ณัฐพงษ์ดวงมีF279 14 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
387ด.ช.นัฐพลกุดแยงF280 14 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมไทย-สังคม
388ด.ญ.พรทิพย์วงคงF281 15 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
389ด.ญ.วรรณวรีฝ่ายประสิทธิ์F282 15 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
390ด.ญ.แพฤทัยสาโรจน์F283 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
391ด.ญ.ชลดายาย่อF284 15 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
392ด.ญ.กัญญ์จิราเจียงกุลF285 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
393ด.ช.ณัฐวุฒิตามพหัสดื์ F286 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
394ด.ญ.กนกวรรณอินทร์พิบูลย์F288 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
395ด.ญ.ภาสินีเพรชกลางF289 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
396ด.ญ.มนัสนันท์เลี้ยงวิริยะกุลF290 15 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
397ด.ช.ฐนกรสุพัฒน์F291 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
398ด.ญ.พิมพ์นภาบุญเกิดF292 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมวิทย์-คณิต
399ด.ญ.นิภาวรรณวงษ์สาริกิจF293 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
400ด.ญ.วรรณภาแย้มแสงF294 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
401ด.ญ.ดวงฤทัยภูมีF295 15 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
402ด.ญ.ปัทมาภรณ์ทวีกสิกรรมF296 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
403ด.ญ.สโรชามุจรินF297 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
404ด.ญ.ปทิตตารักเกียรติเผ่าF298 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
405ด.ญ.ขวัญจิราเจตเกษตรกรณ์F299 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
406ด.ญ.ณัฏฐกมลคลุ่ยทองF300 15 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
407ด.ญ.บุษยมาศแก้วกันหาF301 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
408ด.ช.หริหฤษฏ์หายทุกข์F302 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
409ด.ญ.สิรามลบุศบกF303 16 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
410ด.ญ.ปวันรัตน์พูลสวัสดิ์F304 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
411ด.ญ.กณิศาสายเพ็ชร์F305 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะภาษาจีน
412ด.ช.ธนโชติบุปผาF306 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
413ด.ญ.พรนัชชาเเรงเขตรการF307 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
414ด.ช.วงศกรคงเฉลิมF308 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
415ด.ญ.ลลนาวงษ์เวชF309 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
416ด.ญ.บุตรตรีปานโยมาF310 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
417ด.ญ.นันท์นภัสโฉมบุตรF311 16 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
418ด.ญ.ปภาวีเส็งหนองแบนF312 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
419ด.ช.ณัฐวุฒิฉิมพาลีF313 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
420ด.ญ.จิรัชญาพูลสุขเสริมF314 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
421ด.ญ.ณภัทรชญาสกุลพันธ์F315 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
422ด.ช.วชิรวิทย์มูลเมืองF316 16 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
423ด.ช.ปภาวิชญ์เศรษฐเสถียรF317 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
424ด.ญ.ชาลิสาจีนเส็งF318 16 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์พาณิช-อุตสา
425ด.ญ.ณัฐณิชาอั๋นดอนกลอยF319 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
426ด.ช.เศรษฐพงศ์ทีคะสุขF320 16 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
427ด.ญ.บุญญารักศรลัมพ์F321 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
428ด.ช.พิตติธาดากำเหนิดF322 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
429ด.ญ.อชิรญานิลแก้วดีF323 17 ม.1ทั่วไปศิลปะวิทย์-คณิตไทย-สังคม
430ด.ช.จิรพันธุ์ภูมมาF324 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
431ด.ญ.จุฬาลักษณ์ก้อนเกษF325 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
432ด.ญ.พิมพ์วิภา ปัญญาไขF326 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
433ด.ช.ระพีพัฒน์ผาสุขศาสตร์F327 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
434ด.ญ.สุพิชญาทองศรีF328 17 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
435ด.ญ.ณัฐธิดาไชยมงคลF329 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
436ด.ญ.เพลินณภัทรกิตติธัชธนสิทธิ์F330 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
437ด.ญ.กัณฐิกาจินดาวงค์F331 17 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะพาณิช-อุตสา
438ด.ช.สุภณัฏฐ์ดวงสุดาF332 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
439ด.ญ.ณัฐริกามายาF333 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
440ด.ญ.บุณยวีร์ดำดลF334 17 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
441ด.ช.ศุภณัฐรงค์ทองF335 17 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิต
442ด.ญ.เปมิกาบำรุงรัตน์F336 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
443ด.ช.อลงกรณ์ สายยืดF337 17 ม.1ทั่วไปภาษาจีนศิลปะวิทย์-คณิต
444ด.ช.ดนัยมณีมัจฉาF338 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
445ด.ญ.ธนิสราอ้นหมีF339 17 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
446ด.ช.ธรรมชาติบุญกมุติF340 17 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
447ด.ญ.นัทธ์ทฌาทุมากรณ์F341 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
448ด.ช.นพวินท์วงษ์สุวรรณF342 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
449ด.ญ.พิชชาภางามขำF343 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
450ด.ญ.พศิกาอ้นโตF344 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
451ด.ญ.วริณนิ์ธิรากิจณรานันท์F345 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
452ด.ช.ณัฐธัณเวทิศพงษ์เขตกิจF346 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
453ด.ช.ฮาซันประทีปF347 18 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะภาษาจีน
454ด.ญ.กมลชนก นฤเบศร์ไกรสีห์F348 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะไทย-สังคม
455ด.ญ.ศิริโสภาปัญโญF349 18 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
456ด.ญ.ณัฏฐณิชาชุตินทรF350 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
457ด.ญ.ปุณยภาปาวงศ์F351 18 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาภาษาจีนไทย-สังคม
458ด.ช.ณัฐธวัชวราหะF352 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
459ด.ญ.โสรญาเจตเกษกรรณ์F353 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
460ด.ญ.วริศราคำภาพักตร์F354 18 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมศิลปะ
461ด.ช.อิศราวงษ์ขาวF355 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
462ด.ช.นนทกานต์โพธิ์คงF356 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
463ด.ญ.ณัฐธิชาหมู่แก้วF357 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
464ด.ช.กิตติธัชไกรทองF358 18 ม.1ทั่วไปพิเศษ EPวิทย์-คณิตไทย-สังคม
465ด.ช.ชวนากรเริงเขตรวิทย์F359 18 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
466ด.ญ.กนกพรขวัญเพ็งF360 18 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
467ด.ช.เอกพลเวศย์วัฒนศักดิ์F361 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
468ด.ช.ศุภชัยสุขไทยF362 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
469ด.ญ.เบญญาภาวินทะไชยF363 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
470ด.ญ.นภัทรอ่ำสุพรรณ์F364 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
471ด.ญ.จุฑาทิพย์พยัคฆมากF365 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
472ด.ญ.จิดาภารักการไถF366 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
473ไม่ระบุสุวิมลเหมะF367 19 ม.1ทั่วไปศิลปะวิทย์-คณิตไทย-สังคม
474ด.ญ.กัญญาณัฐพันพฤกษาF368 19 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะไทย-สังคม
475ด.ช.วรภพครุฑโปร่งF369 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
476ด.ช.ทัตพงษ์อินทร์จันทร์F370 19 ม.1ทั่วไปศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์พาณิช-อุตสา
477ด.ญ.กรกชทิพวรรณ์F371 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
478ด.ช.ณัฐชนนยืนยงF372 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
479ด.ช.อภิธนมณีอินทร์F373 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
480ด.ช.วรานนท์พรมใจF374 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
481ด.ญ.พิรุฬห์กานต์ไชชูโชติF375 19 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมภาษาจีน
482ด.ช.นราเทพหวังสุขF376 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
483ด.ญ.กาญจน์ศิตาเกสทองF377 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
484ด.ญ.ทรรศิกานต์เกตุเส็งF378 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
485ด.ญ.กชพรรณนารีF379 19 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
486ด.ญ.สุชานาถนันเขียวF380 19 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
487ด.ญ.พิชญาภาทาเอื้อF381 20 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
488ด.ญ.พิชญาภาทาเอื้อF382 20 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
489ด.ญ.กัญญาณัฐพันพฤกษาF383 20 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
490ด.ญ.ชณิสราพุทธรักษ์F384 20 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
491ด.ช.เสริมสิทธิโชคสีดำF385 20 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
492ด.ญ.นภัสรวีจุ้ยขาวF386 20 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
493ด.ช.ทักษิมันต์บูชาธรรมF387 20 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
494ด.ญ.กมลลักษณ์พรหมสุวรรณF388 20 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
495ด.ช.พงษ์พิพัฒเพ็งน่วมC001 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์พาณิช-อุตสาศิลปะ
496ด.ช.ณัฐชนนแป้นสุขC002 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์พาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
497ด.ช.ณัฐชนนแป้นสุขC003 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์พาณิช-อุตสาศิลปะ
498ด.ช.ธีรภัทรกะระวะสุC004 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
499ด.ช.ฐิติกรสิทธิการC005 1 ม.1ความสามารถวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
500ด.ญ.อริสาทิพย์สิงห์C006 1 ม.1ความสามารถไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
501ด.ช.ต่อสกุลตันวานิชC007 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
502ด.ช.กิตติพงษ์วรศิริC008 1 ม.1ความสามารถวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
503ด.ช.อิศวะสมัครกสิกิจC009 1 ม.1ความสามารถวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
504ด.ช.ธนโชติศิริโยธาC010 1 ม.1ความสามารถวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
505ด.ช.ปัญญากรรอดอุตม์C011 1 ม.1ความสามารถวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
506ด.ช.พีรพัฒน์เหล่าเขตรกิจC012 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะไทย-สังคม
507ด.ช.ด.ช.ธนัชจีรดิษฐC013 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
508ด.ช.กิตติภูมิโพธิ์ทองC014 1 ม.1ความสามารถดนตรี-นาฏศิลป์ดนตรี-นาฏศิลป์ไม่ระบุ
509น.ส.ปนิดาเพ็งอุ่นK001 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
510น.ส.ณัฐวรรณวงษ์ใจK002 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
511น.ส.นารีรัตน์ศรีจันทร์K003 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
512น.ส.พนิดาแห้วเพ็ชร์K004 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
513น.ส.รชยาเทียมคำK005 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
514ด.ญ.ภัทธราภรณ์อ่อนศรีK006 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
515นายรัตนะราชเจริญK007 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
516ด.ช.มังกรสีหะโชติK008 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
517นายธนภูมิ สุรชาติK009 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
518น.ส.เมธาวีเเสงสุทธิเศรษฐ์K010 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
519น.ส.นันทกาญจน์ด่านกลางK011 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
520น.ส.ณัฐณิชาคำอินทร์K012 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
521น.ส.กนกภัณฑ์คำอินทร์K013 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
522น.ส.ภัทราภรณ์อัศวะไพฑูรย์K014 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
523น.ส.ณัฐกฤตาจันทะวงษ์K015 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
524น.ส.ณัฐชยากะปุกปู่K016 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
525น.ส.ธมนวรรณ แก้วเกษK017 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
526น.ส.นฤมลกะระวะสุK018 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
527นายพระพิพัฒน์รัตติยาK019 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลปะ
528นายเดชาธรบริบูรณ์K020 1 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
529นายธีรพงศ์กรินทะK021 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
530น.ส.ธนพรจินตนาK022 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
531น.ส.ณฐาภพ อัมภารามK023 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
532นายสุทธิชัยดวงหาคลังK024 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่ระบุไม่ระบุ
533นายพันธกานตร์พูลเพียรK025 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
534น.ส.ขนิษฐาเรืองศรีK026 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
535น.ส.ณัฐธิชาครุธชาK027 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
536ด.ช.พัชฤทธิ์เเก้วสาK028 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
537น.ส.ณัฐชญาประสิทธิ์K029 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
538นายกิตติภณคงเขียวK030 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
539น.ส.กมลนัทธ์ชาวป่าK031 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
540น.ส.กรณ์กนกจันทรK032 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
541น.ส.ชนิกานต์ หมื่นนราเดชK033 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
542นายสรยุทธสร้อยระย้าK034 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
543น.ส.ศิรินันท์จำนงค์สังข์K035 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
544น.ส.สุนันทาขวัญยืนK036 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาจีน
545น.ส.รัชนีวรรณอุ่นพิมพ์K037 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
546นายภูวนัยพรหมนิ่มK038 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
547น.ส.ปภาดากระจับเผือกK039 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
548นายจิรัฎฐ์ชูทรัพย์K040 2 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
549น.ส.ตรีชยาทองเชื้อK041 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
550น.ส.หนึ่งฤทัยเริงเขตรกรณ์K042 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
551น.ส.อรวรรณระดมเล็กK043 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
552น.ส.อริสราชะเอมK044 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
553น.ส.วีรยาสีสมุดK045 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
554น.ส.ศิิรินทร์บุญนาดีK046 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
555นายธัญเทพโพธิ์ศรีK047 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
556น.ส.ศศิวิมลโทนทองK048 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไทย-สังคม
557น.ส.นิชาภัทรชำนิการขายK049 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
558น.ส.วรภัทราจูมโสดาK050 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
559น.ส.ศรสวรรค์ศิริบางมณีK051 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
560ด.ญ.กชกรเฟื่องชีวตK052 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
561ไม่ระบุเด็กหญิงสุกัญญากีตาK053 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
562นายชานนท์สุภวาลย์K054 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไทย-สังคม
563ด.ญ.อรุชาว่องกสิกรณ์K055 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
564น.ส.สุกันยาบุญกว้างK056 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไทย-สังคม
565ด.ช.รมย์ธีรายิ้มพักตร์K057 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
566น.ส. ศรีแก้วแก้วการไร่K058 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
567น.ส.เกศรินทร์บนดินK059 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
568นายนพณัฐจิ๋วนุชK060 3 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
569ด.ญ.กมลวรรณจันทร์เมืองK061 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ภาษาจีน
570นายธีรภัทรจิ๋วนุชK062 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
571นายกฤตเมธขยันK063 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไทย-สังคม
572นายศุภกิตติ์เส็งแดงK064 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
573ด.ญ.อรจิราชันธุระK065 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
574น.ส.ธมนวรรณคมสันK066 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
575น.ส.วรัทยานิลาพันธ์K067 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
576ด.ญ.เกวลินตันนอกK068 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
577น.ส.ปนัตตาพาทปรีดาK069 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลปะ
578น.ส.วริศราพันธุ์สมบูรณ์K070 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
579น.ส.ชลญานันท์ศีลแดนจันทร์K071 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
580น.ส.พรญาณี สำราญK072 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
581น.ส.ปิยากรนาคนิยมK073 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
582น.ส.ฐิติยาพรบุญวรนุชK074 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
583น.ส.กมลวรรณหัสแดงK075 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
584น.ส.พิทยารัตน์คันทวังK076 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
585ด.ญ.ปริตาธรรมเจริญศีลK077 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
586น.ส.ปณิตาขันโมลีK078 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ภาษาจีน
587นายอรรถพงคงเมืองK079 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
588นายแทนโยธินคำภาพักตร์K080 4 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
589น.ส.ศิรภัสสรวิชยาK081 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
590นายเจษฎากรบัวสดK082 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
591นายปรัชญาใจภูมิK083 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะไทย-สังคม
592น.ส.กาญจนาจันทร์กระจ่างK084 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
593น.ส.ดวงกมลแข็งการนาK085 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
594นายปภังกรวีระสะK086 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
595น.ส.พาทินธิดาโสฬสK087 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
596น.ส.ณัฐธิดาครุธพันธ์K088 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
597น.ส.ณินทิรานาคาธรK089 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
598น.ส.ปวันรัตน์ธรรมสถิตย์K090 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
599น.ส.พิมพ์ชนกจีนโฉมK091 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
600น.ส.ธนาภาภู่ระย้าK092 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
601ด.ญ.สุจิราฉ่ำกลิ่นK093 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
602น.ส.รชฏล้อมลายK094 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
603น.ส.มณฑกาญจน์สิงบัวK095 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
604นายณัฐพลนาคสังข์K096 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลปะ
605นายธราเทพยามาK097 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลปะ
606ด.ญ.สุธาทิพย์เอี่ยมประไพK098 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
607ด.ช.ต้นตระการหนองคายK099 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
608น.ส.ฐิตินันท์คงประเสริฐK100 5 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
609น.ส.ณินทิรานาคาธรK101 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
610น.ส.สิรินทรามุกสิพันธ์K102 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
611ด.ญ.บัวสวรรค์เกตุสุรินทร์K103 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไม่ระบุ
612น.ส.ลัดดาวัลย์คงเฉลิมK104 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
613นายธีรภัทรไวกสิกรรมK105 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
614ด.ญ.กวินธิดาเลิศสมพงษ์K106 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
615น.ส.สโรชาเชตุสุวรรณ์K107 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
616นายธนกรแคฝอยK108 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
617ด.ญ.ธันยพรขันวงศ์K109 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
618นายวงศ์ศักดิ์ภุมรินทร์K110 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่วิทย์-คณิต
619น.ส.ณัฎฐธิดาเทพเเก้วK111 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
620นายอนุนาถฉิมสุขK112 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
621นายศุภณัฐโสภณศักดิ์K113 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
622ด.ญ.ชลาลัยจิตการุณK114 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไทย-สังคม
623ด.ญ.ภรัณยามุจรินK115 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
624น.ส.พัชรพรปั้นด้วงK116 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
625น.ส.ศิรดาดิษเจริญK117 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
626น.ส.รัฐนันท์ใจแสนK118 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
627ด.ญ.ณัจยาล่องละมุดK119 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาจีน
628ด.ญ.กมลวรรณแกล้ววิกย์กิจK120 6 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
629น.ส.ศิริวรรณวงษ์วิทยาK121 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนไทย-สังคม
630น.ส.ณัฐชยาคงกันกงK122 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
631น.ส.มิ่งขวัญอยู่หนองฉางK123 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
632ด.ญ.แพรพิไล หอมมาลัยK124 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
633น.ส.พีรดาจุ่งมิตรK125 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
634ด.ช.สุรวิชทองสถิตย์K126 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
635ด.ญ.ณัฐกานต์เก่งเขตรวิทย์K127 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
636น.ส.ปภาวรินทร์สุวรรณวิชนีย์K128 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
637น.ส.วัญวิษาสุขยืนK129 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
638น.ส.พศิกากันทะK130 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
639น.ส.ณัฎฐณิชาสีขำK131 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
640น.ส.พรรณิภา พัฒนศิริK132 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
641น.ส.ธิฆัมพรรัตนสูตรK133 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไม่ระบุ
642นายชัยวิชญ์เปรื่องประสพK134 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
643นายอทิปทองห่อK135 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
644นายพีรพัตน์วันนาK136 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
645ด.ช.ภานุวัฒน์เเซ่โง้วK137 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
646นายยศณวัฒน์อ่อนจันทร์K138 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
647น.ส.กันยากรจินดาวงค์K139 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
648นายอภิสิทธิ์วัฒสุขK140 7 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
649นายรังสิมันตุ์เหมะK141 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
650นายวณิชยาอารีเอื้้อK142 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
651น.ส.ชัญญาพัทธ์วัฒนพงษ์K144 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
652น.ส.ศาลตมลสุขไสยK145 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
653น.ส.ณัชชารัตนพานิชK146 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
654ด.ญ.สุกันยาแซ่ต๋อยK147 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่วิทย์-คณิต
655ด.ญ.ปิยนุชขุนพิลึกK148 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
656ด.ช.อามินสุขเพ็งดีK149 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
657นายกฤตยชญ์ขยันK150 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไทย-สังคม
658นายณัฐชนน นาวิกK151 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
659ด.ญ.นฤมลกางทาK152 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
660ด.ญ.รัฐนันท์ เพียรเกษกิจK153 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
661นายจารุวิทย์สมภักดีK154 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
662ด.ช.บัญญพนต์ว่องเกษกิจK155 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
663นายกรณภัทรจังประเสริฐK156 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
664น.ส.ศุภาพิชญ์ลอยชื่นK157 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
665น.ส.ปริญาดาชูโตศรีK158 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
666นายกิตติ์รวีจิรารักษ์วัฒนกุลK159 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
667น.ส.มณฑิตาเจนหนองแวงK160 8 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
668ไม่ระบุนาย ปฏิพัทธ์ สพประสงค์K161 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
669ด.ญ.กัญญาภัค ดีภาK162 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
670น.ส.เมตตาหิรัญกุลK163 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
671น.ส.กิตติรัตน์อักษรสระน้อยK164 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
672ด.ญ.ปวีณ์ธิดายวงหิรัญK165 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
673น.ส.ญาณภัทรเวทยานนท์K166 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
674น.ส.สุชาวดีสินสิงห์K167 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
675น.ส.นคนันทินี สุดสอาดK168 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
676น.ส.วราลักษณ์อยู่สว่างK169 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
677นายพงศกรบุญศรีK170 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตศิลปะ
678น.ส.สุพิชฌา เหล่าเขตกิจK171 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาจีน
679นายวีรภัทรประสิทธิ์K172 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
680น.ส.ปัทมานุชนุ่มK173 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนไทย-สังคม
681นายธราเทพบัวบานK174 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
682ด.ช.พชรพลบัวคำK175 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
683น.ส.ณิชารัศม์ชัยดิษยาพันธุ์K176 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
684ด.ช.ธนพลกำพลK177 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
685ด.ญ.ชมพูนุชนาคสิงห์K178 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
686ด.ช.ปุรเชษฐ์ศิริเขตรกิจK179 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
687น.ส.วาสิตาหงษ์ทองK180 9 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะศิลปะ
688น.ส.สุนันทาสิทธิเลาะK181 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
689ด.ญ.จุฑามาศสิทธิกรรมK182 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
690ด.ญ.เสาวลักษณ์ยศนันท์K183 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
691น.ส.ชาริสาธนูทองK184 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
692นายอดิศรสำราญK185 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
693น.ส.วรรณนิภาสุราฤทธิ์K186 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
694นายสิทธิศักดิ์ว่องวิการณ์K187 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
695น.ส.ญาราภรณ์โสติK188 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
696น.ส.สุพรรณษาจันทีK189 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
697ด.ญ.วรรณพรจีนเขตกรณ์K190 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
698น.ส.ธัญชนกกลิ่นขจรK191 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะศิลปะ
699น.ส.ฬุริยาเจตเขตกรณ์ K192 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
700น.ส.มนสิชารัศมีK193 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
701ด.ญ.กิตติวราพลพัฒน์K194 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
702นายพาณิชย์วงษ์วิทยาK195 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
703น.ส.รุจิราทาจวงK196 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาจีน
704น.ส.ปัณณพร สาโรจน์K197 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาจีน
705นายอธิปปรัชญ์พ้วยกิK198 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
706น.ส.ธัญลักษณ์สว่างจิตร์K199 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาจีน
707น.ส.มนิสราผาแก้วK200 10 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาจีน
708น.ส.รุ่งไพลินขำกระแสK201 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
709นายธนภัทรยอดฉุนK202 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลปะ
710นายกฤตเมธสนฉายK203 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
711นายภูภัฎพัฒนวรเวคินK204 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
712นายวัฒนาประดิษพงษ์K205 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมศิลปะ
713นายอาวุธทองไพโรจน์K206 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
714นายภูฟ้าอภิญญานุวัฒน์K207 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
715นายภูฟ้าอภิญญานุวัฒน์K208 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
716น.ส.เบญจรัตน์ โห้ธัญการK209 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
717ด.ญ.พรภนาทสะภาคK210 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
718ด.ช.ธีระพงษ์ดีโคกน้อยK211 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
719ด.ช.วัชระคงศิริK212 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
720น.ส.จุฑามาศ​สายทองK213 11 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
721น.ส.อาภัสราเถื่อนวิถีI001 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
722นายกฤติพงศ์น้ำเพ็ชร์I002 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
723น.ส.ปัทมาพร อ่ำทุ่งพงษ์I003 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
724นายศุภกรโฉมศรีI004 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
725น.ส.กนกพรโพธิ์ทองI005 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
726ด.ช.ธีรดนย์อ่อนจันทร์I006 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมศิลปะศิลปะ
727ด.ช.วรากรเหมือนทองI007 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมศิลปะศิลปะ
728ด.ช.สิทธิกร เหมะI008 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมภาษาจีนไทย-สังคม
729นายสุภนัยหัสแดงI009 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
730นายณัฐพงธ์มีสุวรรณ์I010 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
731น.ส.รัชนีวรรณปิ่นโตI011 1 ม.4ความสามารถไทย-สังคมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่