ข้อมูลการสมัคร

# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท เลือกลำดับที่ 1 เลือกลำดับที่ 2 เลือกลำดับที่ 3
1ด.ญ.เบญญาภาบางระมุง001 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
2ด.ญ.กรรณิการ์พินิจเกษร002 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
3ด.ญ.อารีรัตน์เหมะ003 1 ม.1 ในเขตศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
4ด.ช.อชิรวิทย์บริวาท004 1 ม.1 ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
5ด.ช.ปราชญ์พรมชาติ005 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
6ด.ญ.ณัฐสุดาจำเนียรศิลป์006 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
7ด.ช.ธีรสิทธิ์น้ำแก้ว007 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
8ด.ช.รชยศเจริญพะกุไพศาล008 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
9ด.ช.ธนภัทรเชิดโฉม009 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
10ด.ช.วีรภัทรสุรมาตร010 1 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
11ด.ช.ธีรโชติราสี011 1 ม.1 ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
12ด.ช.ศรัณยพงศ์ใจเย็น012 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
13ด.ช.เจนณรงค์โพธิดี013 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
14ด.ช.สิรภพ กุสุโมทย์014 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
15ด.ช.วีรภัทรชมภู่015 1 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
16ด.ช.ก้องภพคล้ายสุข016 1 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
17ด.ญ.กมลวรรณปรางเลิศ017 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
18ด.ญ.ศศิวิมลอินทร์ใจดี018 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
19ด.ช.ธนกรสุวัส019 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
20ด.ญ.อชิตวันส้มพูล020 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
21ด.ญ.ณิชกานต์ทับทิมศรี021 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
22ด.ช.ชยานันท์บาระมี022 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
23ด.ญ.ชนาณาฎทิพย์ศิริ023 1 ม.1 ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีนศิลปะ
24ด.ญ.พีรชยาพุ่มทอง024 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
25ด.ช.ธีรพจน์สินเธาว์025 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
26ด.ช.อัครวินท์ขันธเวทย์026 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
27ด.ญ.มนต์ฑาทิพย์มาหัวเขา027 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
28ด.ช.ประกฤษฎิ์พันธ์นุ่ม028 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
29ด.ญ.สโรชาเภตรา029 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
30ด.ช.เอกราชเกิดแก้ว030 1 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
31ด.ช.ณัฐรัชต์ภีระจิ่ง031 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
32ด.ญ.ธันยรัตน์วงศ์พึ่ง032 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
33ด.ช.วุฒิชัยคฤหปาน033 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
34ด.ช.รัชชานนท์ฉวีจันทร์034 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
35ด.ญ.บุษยาปรากริม035 2 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
36ด.ญ.สิรินทราพะนาน036 2 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
37ด.ช.วทัญญูคำตน037 2 ม.1 ในเขตศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
38ด.ช.พีรวิชญ์ ศิริพรวงศ์บุญ038 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
39ด.ญ.วรรณาประสาท039 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
40ด.ญ.อุบลวรรณ ศรจีน040 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
41ด.ญ.อมรรัตน์แตงบุญรอด041 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
42ด.ญ.ประภัสสรนึกคิด042 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
43ด.ช.สิทธิโชคจุฬานนท์043 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
44ด.ญ.วริศราสัตย์ธรรม044 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
45ด.ญ.พัชรีพรตั้งเชยวิไล045 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
46ด.ช.ปรเมษฐ์ ทุ่งทอง046 2 ม.1 ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
47ด.ญ.วนิชพรปิยะภาค047 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
48ด.ญ.พิชญาภาศรีขำ048 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา-- แผนการเรียนลำดับที่ 3 --
49ด.ญ.อาทิตยาเมืองมูล049 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
50ด.ช.ณัฐกิตติ์ไทยขำ050 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
51ด.ญ.ญาณิศา ขัณกสิกร051 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
52ด.ญ.สุภาภรณ์โพธิ์คันทา052 2 ม.1 ในเขตภาษาจีนศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
53ด.ญ.ภัทราพรนาคพันธ์053 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
54ด.ช.ดิฐพงษ์วงษ์สมบูรณ์054 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
55ด.ช.ธนภัทร พัฒโนทัย055 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
56ด.ช.ศุภวิชญ์พันธุยี่056 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
57ด.ญ.เบญญาภาอภิชาติ057 2 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
58ด.ช.จิรภาสโสภณรัตนกุล058 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
59ด.ญ.ณภัทร สอนจีน059 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
60ด.ช.คณธชาติ ทองคำดี060 2 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
61ด.ญ.ธนวรรณพานศรี061 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
62ด.ญ.นันท์นภัสร์ปานมี062 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
63ด.ช.ภูริวัฒน์บุตรลพ063 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
64ด.ช.ปัญญาสาสิล064 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
65ด.ช.ณัฐพลบุญชื่น065 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
66ด.ช.ปภังกรชูกลิ่น066 3 ม.1 ในเขตพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
67ด.ช.ธีทัตธิษณ์โคชา067 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
68ด.ญ.ญาณิศาบัวกลั่น068 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
69ด.ญ.อริสาคำพุฒ069 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
70ด.ญ.สุธาสิณีขำสุวรรณ์070 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
71ด.ญ.อัมวราดีมณีฤทธิ์071 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
72ด.ญ.เมทาวดีมณีฤทธิ์072 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
73ด.ญ.ธัญญาพรวงษ์เวช073 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
74ด.ญ.จิราภาศรีสด074 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
75ด.ญ.บงกชกรครุธพันธ์075 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
76ด.ช.พงศกรบัวสาย076 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
77ด.ช.ณัฐสิทธิ์ขวัญบุรี077 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
78ด.ญ.อรพรรณ พูนพิพัฒน์078 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนศิลปะ
79ด.ญ.ศิริรัตน์เดชอมรรัตนกุล079 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
80ด.ญ.ธันยาพรณ์สอาดเนตร์080 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
81ด.ช.กิตติศักดิ์พิลึกฤเดช081 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
82ด.ช.ธนกรกุสุโมทย์082 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
83ด.ช.ศุภมงคลน้อยเหลือ083 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
84ด.ช.ธนวัฒน์ประจุไทย084 3 ม.1 ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
85ด.ญ.เบญญาภาสุพรรณ085 3 ม.1 ในเขตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
86ด.ญ.ณัฐณิชาประชาชัย086 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
87ด.ญ.ฟ้าใสเพ็ญสุข087 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
88ด.ญ.พิมพ์พิภาจันทรภาค088 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
89ด.ญ.นฤมลหินเเก้ว089 3 ม.1 ในเขตภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
90ด.ช.ศุภกฤตทิพวรรณ์001 (พ)1 ม.1 พิเศษดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
91ด.ช.นภสินธุ์อำดวนตาล006 (พ)1 ม.1 พิเศษภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
92ด.ช.กรวิชญ์ชาติสุทธิ์007 (พ)1 ม.1 พิเศษภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
93ด.ช.ชัชตินนท์ต้นตลับทอง013 (พ)1 ม.1 พิเศษดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
94ด.ช.ศักรินทร์รอดมาก015 (พ)1 ม.1 พิเศษภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
95ด.ญ.นิชาภัทรสินสิงห์016 (พ)1 ม.1 พิเศษดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
96ด.ช.ปริญธัชอัมพเสวก017 (พ)1 ม.1 พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
97ด.ช.สิริชัยกุลนารี001 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
98ด.ช.สุภัคณัฐ เสือพุฒ002 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
99ด.ช.อิทธิพัทธ์บุตรโท003 1 ม.1 ทั่วไปศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
100ด.ญ.ญาณภัทรมธุรส004 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
101ด.ญ.ปพิชญาพิมประสาร005 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
102ด.ญ.พรรณภัทรจ่างแก้ว006 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
103ด.ญ.จิราพรต้นทุน007 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
104ด.ช.อนุชาปิยะศรี008 1 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
105ด.ญ.ภักตร์คนางค์พิมมี009 1 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
106ด.ช.รุ่งโรจน์ขนทอง010 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
107ด.ช.กฤษณะทสะภาค011 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
108ด.ช.ธนชาติเมธา012 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
109ด.ญ.ปณิดาอนุสรณ์013 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
110ด.ญ.เรืองรินทิพวรรณ์014 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
111ด.ญ.กนกวรรณเลี่่ยมมาตร์015 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
112ด.ช.นัทธพงศ์พลพัฒน์016 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
113ด.ช.กฤษฏาฤทธิ์ไธสง017 1 ม.1 ทั่วไปศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
114ด.ช.ศุภชัยศุภเกษี018 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
115ด.ญ.ฑิฆัมพร แคล้วตะเภา019 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
116ด.ช.กรกชเริงเกษกรรม020 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
117ด.ญ.ณัฏฐากรพรมพงค์021 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
118ด.ช.จุมพลภัทร์บุญอาจ022 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
119ด.ช.ธนภัทรจินตกสิกรรม023 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
120ด.ช.นันทิพัฒน์โม่งแป้น024 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
121ด.ช.ปุณญพัชญ์มณีกระจ่างวงศ์025 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
122ด.ช.ธนาธิปศิริวัฒพงศ์026 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
123ด.ช.ปาณชัย อุ่นเจริญ027 1 ม.1 ทั่วไปศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
124ด.ญ.วราภรณ์พิลึก028 1 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
125ด.ญ.สุชัญญาอินทสิทธิ์029 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
126ด.ญ.ธัญจิรา ว่องวิการณ์030 1 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
127ด.ช.ภัทรดนัยพรมสอน031 2 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
128ด.ญ.อุษาพุกใย032 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
129ด.ญ.นันทวันมะพลี033 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
130ด.ช.ภัทรดนัยร่วมทอง034 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
131ด.ช.อดิศรหัถบูรณ์035 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
132ด.ญ.นิตยาจันทรเดช036 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
133ด.ช.ภาณุวิชญ์ลือเสือ037 2 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
134ด.ช.ศุภกฤตเบ็งทอง038 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
135ด.ช.กิตติพรนพรัตน์039 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
136ด.ช.กิตติพัทธ์คําเเพ่ง040 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
137ด.ญ.ธนัญญาพรพงษ์สาริกิจ041 2 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
138ด.ญ.จิตติภัทราโทนทอง042 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
139ด.ช.ศักดิธัชพูลเพิ่ม043 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
140ด.ช.ธนากรป์มีแก้วน้อย044 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
141ด.ญ.ศศิภากุลนารี045 2 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
142ด.ญ.กมลวรรณพุ่มพงษ์046 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
143ด.ญ.ทรรศนีย์วรรณวรรณศรี047 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
144ด.ช.ณรงค์กรเดชครุธ048 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
145ด.ช.เจษฎาทามา049 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
146ด.ช.กันตพัฒน์เกยูรวงศ์050 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
147ด.ญ.ปิยาภรณ์โพธิ์ศรี051 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
148ด.ญ.อัญชิษฐาคนสกุล052 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
149ด.ญ.นภัสกรใบเนียม053 2 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
150ด.ช.ธนัชพรเตยหอม054 2 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาจีน
151ด.ญ.นิรชาอินทรพาณิชย์055 2 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
152ด.ญ.อรทัยส้มสุด056 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
153ด.ช.อธิภัทรนวะมะวัฒน์057 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
154ด.ช.สรวิศแรงกสิวิทย์058 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
155ด.ญ.ขวัญจีราบุญกมุติ059 2 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
156ด.ช.โรจน์ศักดิ์ไม้สนธิ์060 2 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
157ด.ญ.นันทิวาสัตย์ชาพงษ์061 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
158ด.ญ.มุทิตาสีเเตง062 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
159ด.ช.นิรันดร์ศรีจันทร์063 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
160ด.ช.ปวริศวินัยพานิช064 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
161ด.ช.ปวเรศวินัยพานิช065 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
162ด.ญ.สุมินตาวรรณา066 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
163ด.ญ.สายสวรรค์ช่วยสุ่น067 3 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
164ด.ช.ชณาธิปวงศ์สุขเจริญ068 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
165ด.ญ.สุพิชฌาย์ทะสะวะดี069 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
166ด.ญ.ปุญญิศาจีนเมือง070 3 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
167ด.ญ.อารยา ส้มกลีบ071 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
168ด.ช.โพธิวัฒน์จันทพันธ์072 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
169ด.ญ.ไปรยาศิริโยธา073 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
170ด.ช.ธนเดชสอนวงษ์074 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
171ด.ช.นฤดมปัทมรัตน์075 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
172ด.ช.เอกณัฎฐ์อินทสิทธิ์076 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
173ด.ช.สุริยะแคฝอย077 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
174ด.ญ.สุชาดาบุญหนุน078 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
175ด.ช.ณัชพลอ่อนบาง079 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
176ด.ญ.อรณิชาบารมี080 3 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
177ด.ช.เจมมี่ใจการุณ081 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
178ด.ญ.สุภัสสราสอนสกุล082 3 ม.1 ทั่วไปศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
179ด.ญ.อิสริยาเหมือนการ083 3 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
180ด.ช.สิงหายอดดำเนิน084 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
181ด.ช.ทนานะนามสีลี085 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
182ด.ช.ภาณุเดชจ๊ะต๋อ086 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
183ด.ช.ภูมิพัฒน์เมธา087 3 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
184ด.ช.นาวินว่องวิการ088 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
185ด.ญ.กิรณาพรมมิ089 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
186ด.ญ.ศุภิสราเกตุวิริยกรรม090 3 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
187ด.ช.นรภัทร์สําราญ091 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
188ด.ญ.จิดาภาวิเชียรสาร092 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
189ด.ญ.นภัสวรรณบำรุงชนม์093 4 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
190ด.ญ.เบญญาภาฉุยฉาย094 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
191ด.ญ.ธนภรณ์โพธิวิเศษ095 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาจีน
192ด.ญ.มณฑิราเริงกสิวิทย์096 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
193ด.ช.ณัฐพลม่วงสุข097 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
194ด.ช.ธีรเดชโสประดิษฐ098 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
195ด.ช.พงศภัคนพมาก099 4 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
196ด.ช.จักรกฤษณ์มีสิน100 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
197ด.ญ.รุ้งเดือนบัวบานพร้อม101 4 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
198ด.ญ.อนุตรา บุปผา102 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
199ด.ญ.พรศิริอุปริ103 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
200ด.ช.พิริยพงศ์ศรลัมพ์104 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
201ด.ญ.ชวิศาตันวานิช105 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
202ด.ญ.ศิริณีชุมคำไฮ106 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาจีน
203ด.ญ.สาธินีกลิ่นสาท107 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาจีน
204ด.ญ.ศศิณีนาฏอ่อนศรี108 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
205ด.ช.กรวิชญ์ทาจวง109 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
206ด.ญ.สุพรรณณิกาณ์ณรงค์ฤทธิ์110 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
207ด.ญ.มณิสราแก่นแก้ว111 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
208ด.ญ.ภัทราวดีลีแก้ว112 4 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
209ด.ญ.นครไทยพรมประเกต113 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
210ด.ช.เถกิงศักดิ์ขุนพิลึก114 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
211ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์เปี่ยมศิริ115 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
212ด.ช.ภูมิรพี หัยภาค116 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
213ด.ญ.ธิดารัตน์เกิดโมลี117 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
214ด.ญ.พัชราวดีดีเทียน118 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
215ด.ช.นพกรนพรัตน์119 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
216ด.ญ.นาถตะวันสายทอง120 4 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
217ด.ช.ศักดิ์ระพีประชุณหะ121 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
218ด.ช.วีรภัทรคูณปล้อง122 5 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
219ด.ญ.เอมวิกาแก้วตา123 5 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
220ด.ช.ธนพงศ์ฉลูทอง124 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
221ด.ญ.ธวัลฉัตร กังวาฬ125 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
222ด.ญ.ณัฐธิดา วงษ์ศรีแก้ว126 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
223ด.ญ.เขมจิรากีตา127 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
224ด.ช.เจษฎากลิ่นจุ้ย128 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
225ด.ญ.ศศิพิมพ์แตงทองคำ129 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
226ด.ญ.อุทุมพรนิ่มมณี130 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
227ด.ญ.แพรพลอยสายใหม131 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
228ด.ญ.สุพิชฌาย์พวงระย้า132 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
229ด.ช.จตุภัทร์สุขไพบูลย์133 5 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
230ด.ญ.ศศิวิมลเฉลียว134 5 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
231ด.ช.วรวิทย์ มั่นคง135 5 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
232ด.ช.รัฐภูมิปานน้อย136 5 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
233ด.ช.ธนบัตรเพิ่มเขตรกิจ137 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
234ด.ช.อนุภัทรขุนทอง138 5 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
235ด.ช.กิตติศักดิ์ค้ำชู139 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
236ด.ช.ชนาธิปพิมนุช140 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
237ด.ญ.ชนิสรากานดาสรมิตรประเสริฐ141 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
238ด.ญ.กมลณัฐ บุญลักษณ์142 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
239ด.ญ.อัญญาณีทุมชะ143 5 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
240ด.ญ.ทิพย์สุคนธ์สุขสุทธิ์144 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
241ด.ช.พีระวิชญ์แย้มปั้น145 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
242ด.ญ.เกศรินทร์นิลสาริกา146 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
243ด.ช.บูรณ์พิภพ พรมบุตร147 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
244ด.ช.ภานุวัตน์หาญเสมอ148 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
245ด.ญ.นฤมลม่วงกันกิจ149 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
246ด.ช.ธนวัฒน์เสลา150 5 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
247ด.ช.ธโนทัยจินเขตรกิจ151 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
248ด.ช.ภัคพลลอยสงเคราะห์152 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมดนตรี-นาฏศิลป์
249ด.ญ.ณัฏฐ์ภคนันท์โคสุวรรณ153 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
250ด.ญ.อินทิราเฉลียว154 6 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
251ด.ญ.จิณห์จุฑาสุจารี155 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
252ด.ช.ณัฐพัฒน์เชื้ออภัย156 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
253ด.ช.อาณัติบุกเนียม157 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
254ด.ญ.ณัฐนันท์ผลเอก158 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
255ด.ญ.เบญญาภาคลายน้อย159 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
256ด.ช.ภูริณัฐเมลกูล160 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
257ด.ญ.ธัญวลัยสังข์ศิริ161 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
258ด.ญ.ณัฐาประสิทธิเขตร162 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
259ด.ญ.ชุติกาญน์ศรทอง163 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
260ด.ญ.ปาณิศา อ่อนจู164 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
261ด.ญ.กรวรรณปากวิเศษ165 6 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนศิลปะ
262ด.ญ.ฐิติชญาไชยคุณ166 6 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
263ด.ช.สราวุฒิขันยอด167 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
264ด.ช.คเณศขวัญไกรศิริ168 6 ม.1 ทั่วไปศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
265ด.ญ.นภานันท์ไชยนามสถิตย์169 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
266ด.ช.ราชันอยู่โต170 6 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
267ด.ญ.วรรณภาเขม่นกิจ171 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
268ด.ช.ศรันย์บุญชู172 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
269ด.ช.กฤษฎานัยเนตร173 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
270ด.ช.ศิวัฒิน์วิเศษกุล174 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
271ด.ช.อธิชาหมวกทอง175 6 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
272ด.ช.ภูวิศแย้มหนองเต่า176 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
273ด.ช.มินทร์ธาดาพัดสาริกร177 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
274ด.ญ.รดาศรีสุวอ178 6 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
275ด.ญ.จิรัชยากุสุโมทย์179 6 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
276ด.ช.พีรพัฒน์หิรัญ180 6 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
277ด.ญ.พัชรพรเชื้ออิ่ม181 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
278ด.ญ.กิตติยาศรีพนมวัลย์182 7 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
279ด.ช.พิพัฒนชัยจันดาเรือง183 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
280ด.ช.สิปปวิชญ์บุญรักษา184 7 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมภาษาจีน
281ด.ญ.จิรภัทรธาดา185 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
282ด.ญ.ชลธิชาชินคำ186 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
283ด.ช.อภิวัฒน์ ตันติพงษ์187 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
284ด.ญ.ขนิษฐาจินกสิกิจ188 7 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
285ด.ญ.ณิชกุลอินสละ189 7 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
286ด.ญ.ณัฐรำไพพุ่มจำปา190 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
287ด.ช.วรวิชพันธุ์เขียน191 7 ม.1 ทั่วไปศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
288ด.ช.สรวิศพูลเพิ่ม192 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
289ด.ช.ตะวันรุททองจันทร์193 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
290ด.ช.สรยุทธ อินทจร194 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
291ด.ญ.บัณทิตาเหลืองเลิศขจร195 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
292ด.ญ.วัณณิษาจันทร์เอี่ยม196 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
293ด.ช.ยศวีร์ เหล่าแช่ม197 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
294ด.ญ.ปรมาภรณ์บัวสาย198 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
295ด.ญ.น้ำเพชรเงินเล็ก199 7 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
296ด.ญ.กัญญารัตน์มาฆะมงคล200 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
297ด.ช.ศุภลักษณ์โพธิมล201 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
298ด.ญ.เบญจวรรณทองเมืองหลวง202 7 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
299ด.ญ.ณัฐญาดาเปรมจิตต์203 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
300ด.ช.ฐานิตฤทธิ์สมจิตร์204 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
301ด.ช.รัตนชัยชลิตพิรัตร205 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
302ด.ช.บุญประจักษณ์ศรีดำ206 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
303ด.ญ.กัญญาณัฐ ยอดเสรนี207 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
304ด.ญ.อริสากวรพฤกษ์208 7 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
305ด.ญ.เบญญาภาพลีสุ่มทอง209 7 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
306ด.ช.ปราโมทย์จงศิริ210 7 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
307ด.ช.ภูวภัทธนกุลธนาภัค211 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
308ด.ญ.พรหมพรรณพรหมจาต212 8 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
309ด.ช.ธนภัทร วงษ์ใจ213 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
310ด.ช.สนุพงศ์จูเปีย214 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
311ด.ญ.ชานิสาสิงหนาท215 8 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
312ด.ช.บริวัฒน์โพธิ์ดอกไม้216 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
313ด.ญ.ชลฤทัย สุหงษา217 8 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
314ด.ญ.วรัทยาถีระพงษ์218 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
315ด.ช.ภาณุรุจแข็งเขตร์219 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
316ด.ญ.อรรวินท์คุณาพลเทวินท์220 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
317ด.ช.กลวัชรตันหยง221 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
318ด.ญ.จารุภัทรประสิทธิ์ธัญญกิจ222 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
319ด.ช.จิรภัทรชอัมพงษ์223 8 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
320ด.ญ.กนกลดาพันธุรอด224 8 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
321ด.ช.ทวีศักดิ์ณรงค์มี225 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
322ด.ช.ศักรพงศ์จันทวิวัฒน์226 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
323ด.ช.สิรภพชวดเปีย227 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
324ด.ช.สุธิมนต์กีตา228 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
325ด.ช.อธิปดาวเรือง229 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
326ด.ญ.อลิชาสุทธิประภา230 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนศิลปะ
327ด.ญ.สิริกัญญาเผ่าชวด231 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
328ด.ช.สิรวัตน์วรรณภาค232 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
329ด.ญ.นิยาคำแก้ว233 8 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
330ด.ญ.นริชาอัมระนันท์234 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
331ด.ญ.ชัญญาสะราคำ235 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
332ด.ช.ณภัทรพงษ์สาริการ236 8 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
333ด.ช.ธีร์ดนัยปานทอง237 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
334ด.ญ.การเกตุปลอดภัยงาม238 8 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
335ด.ญ.ณัฏฐณิชาลาวงค์239 8 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
336ด.ญ.พิชชาภาคำรอด240 8 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
337ด.ช.ธนันธรมัชบาล241 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
338ด.ช.ธนวิชญ์สืบสำราญ242 9 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
339ด.ญ.ภิคัมพรนาคกระจ่าง243 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
340ด.ญ.ศศิชาอิ่มรัง244 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
341ด.ช.ตะวันพานโคตร245 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
342ด.ญ.ตะวันฉายท้วมคล้าย246 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
343ด.ช.ยศกรบุญเกิด247 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
344ด.ญ.สุภาวัลย์มากรัตน์248 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
345ด.ญ.นภัสสรหอมจันทริ์249 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาไทย-สังคมศึกษา
346ด.ญ.ชัชญาภาบุญประดิษฐ์250 9 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
347ด.ญ.สลิลทิพย์มัดจุ251 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
348ด.ช.กรวิชญ์อ่อนศรี252 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
349ด.ญ.ปัญญาทิพย์เหลืองชมพู253 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
350ด.ญ.แพรวามูลวงศ์254 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
351ด.ญ.สุชญาสาระทิน255 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
352ด.ญ.วรวลัญช์ว่องวิการณ์256 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
353ด.ช.สุทธิภัทรมั่นเหม็น257 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
354ด.ช.นนทนันท์ชาติสวัสดิ์258 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนศิลปะ
355ด.ญ.อภิชญาแก้วเกษการณ์259 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
356ด.ญ.ณัฐชยาศรีพล260 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
357ด.ญ.อัฐภิญญาคำโคตร261 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
358ด.ช.ธนวัฒน์สว่างจิตร์262 9 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
359ด.ช.นัทธพงศ์ดุลยชาติ263 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
360ด.ช.จตุพลศรีพนมวัลย์264 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
361ด.ช.อรรถนนท์เขม้นเขตการ265 9 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
362ด.ช.พุฒิพงศ์หมั่นเขตรกิจ266 9 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
363ด.ญ.วริศราพุ่มทอง267 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
364ด.ญ.จริยาแสงเทียนชูตระกูล268 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
365ด.ญ.อัจฉรีย์มาเม้า269 9 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
366ด.ช.สถาพรฟักเขียว270 9 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
367ด.ญ.ศุภลักษณ์ ครุธพันธ์271 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
368ด.ญ.ธัญมนสีกะ272 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
369ด.ช.สิทธิชัย แข็งสาริกรณ์273 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
370ด.ช.ปรัชญาเตมา274 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมศิลปะ
371ด.ช.เตชินท์ไชยวงศ์275 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมศิลปะ
372ด.ช.พัชรวรพณไพบูลย์สิทธิ276 10 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
373ด.ช.ธนกรสรจักร277 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
374ด.ญ.ปภัสสรแข็งเขตรกรณ์278 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
375ด.ช.วัชรสารกลิ่นสาท279 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
376ด.ญ.พิมพ์พิกาเชียวเกตวิทย์280 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
377ด.ช.ศักดาฤทธิเดช281 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
378ด.ช.ธนายุตธาตะกูล282 10 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
379ด.ญ.กันติชา จันทะโส283 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
380ด.ช.ศุภวิชญ์พันธ์เขียน284 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
381ด.ช.เทวินทร์สุหงษ์สา285 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
382ด.ญ.ธัญลักษณ์สุขจิตร286 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาจีน
383ด.ญ.นพภัสสรเทียมพิทักษ์287 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
384ด.ญ.กมลลัษณ์สุขสำราญ288 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
385ด.ช.พงศธรปันทัน289 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
386ด.ญ.ศิริณญาน่วมทิม290 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
387ด.ช.ศรายุทธภาคพาไชย291 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์
388ด.ญ.กัลยากรใจแสน292 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
389ด.ญ.พรพิมลพวงนาค293 10 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
390ด.ช.สรไกรเทียนลำ294 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
391ด.ช.ปรัญชัยบุตรสระน้อย295 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
392ด.ญ.อภิสุตาพินิจมนตรี296 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
393ด.ช.นพพรกระนัย297 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
394ด.ช.ณัฐวุฒิกีตา298 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
395ด.ช.จิรภัทรเลยะกุล299 10 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
396ด.ญ.กันธิชาวาปี300 10 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
397ด.ญ.ปาลิตามณีฉาย301 11 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
398ด.ช.พชรร่มกุหลาบ302 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
399ด.ญ.บุษยมาศแก่นทอง303 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
400ด.ญ.ชาลิสาพินัยลำ304 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
401ด.ญ.พิรยาบุตรสิงห์305 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
402ด.ช.เดชาธรเฟื้อแก้ว306 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
403ด.ญ.วิภาพรคำลี307 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
404ด.ญ.ศตพรมหัฆฆพงษ์308 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
405ด.ช.ณัฐดนัยศรีเดช309 11 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
406ด.ญ.ศิรภัสสรศรัณย์พร310 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
407ด.ช.อภิสิทธิ์สิงห์เปีย311 11 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
408ด.ช.ณัฐนันท์วันทาดี312 11 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
409ด.ช.วิสิทธิ์หนองคาย313 11 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
410ด.ญ.นฤมลอำลุงพล314 11 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
411ด.ช.ธนากรฉวีชาติ315 11 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
412ด.ช.รัชตะสัมพันธ์อภัย316 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
413ด.ช.จิราวัตรประสิทธิ์317 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
414ด.ญ.ปนัดดากาญจนนท์318 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
415ด.ญ.กิ่งฉัตรประทีป319 11 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
416ด.ญ.ชญานิศเพ็งอุ่น320 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมศิลปะ
417ด.ญ.ณัฐวรรณคงบัว321 11 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
418ด.ญ.ภัทรวิจิตราสุขสม322 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
419ด.ญ.ชญานิศแป้นน้อย323 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
420ด.ช.ภูวิศ เพ็ญเขตรกรณ์324 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
421ด.ญ.เบญญาภาบุญทอง325 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
422ด.ช.ณัฐภูมิคงคา326 11 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
423ด.ช.ทินภัทรสังข์สิทธิ์327 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
424ด.ช.ศุภสินศรีฉ่ำ328 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
425ด.ญ.กรรณิกาคำคุณเมือง329 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
426ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์มูลเสน330 11 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
427ด.ญ.ทวีติยาแดงบุตร331 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
428ด.ญ.พันธิตราสัมพันธ์อภัย332 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
429ด.ช.ปริทรไชยชมภู333 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
430ด.ช.วีรภัทรประสพเนตร์334 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
431ด.ช.สุวรรณภูมิศรีพรมมา335 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
432ด.ช.ชวกรทวีกสิกรรม336 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
433ด.ช.สรวิชญ์สิทธิอินทร์337 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
434ด.ญ.ปฏิมาพรเอี่ยมลออ338 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
435ด.ช.สิทธิพงษ์สุวรรณวงศ์339 12 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาไทย-สังคมศึกษา
436ด.ช.พงศกรบัวเทศ340 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
437ด.ญ.ณัฐธิดาเเก้วเขตรการ341 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
438ด.ช.ศิรภัทรบูรพา342 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
439ด.ช.ศรัณย์แก้วสาริการ343 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
440ด.ญ.รัมภาพรรณทวีการไถ344 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
441ด.ช.ณัฐดนัยน้อยหวอย345 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
442ด.ญ.ปิยะวรรณเกษมุติ346 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
443ด.ช.ชินบัญชรเต็งรัง347 12 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
444ด.ช.อชิตพลเศษฐะ348 12 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมศิลปะ
445ด.ญ.กุลิสรารอดดงไร349 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
446ด.ญ.พัฒน์นรี เตียวเจริญสิน350 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
447ด.ช.ฐิติภัทรนกเอี้ยง351 12 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
448ด.ช.ทัศตพลแป้นทอง352 12 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
449ด.ช.โพธิกรโพธิ353 12 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
450ด.ช.วีรศักดิ์เกษศิลป์354 12 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
451ด.ช.ปิยังกูรปัดชาเขียว355 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
452ด.ช.ณภัทรโพธิศรี356 12 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
453ด.ญ.ศุภรัตน์ กลิ่นสาท357 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
454ด.ช.อชิรวัฒน์อุดมศรี358 12 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
455ด.ญ.ภูริชญาจันทา359 12 ม.1 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
456ด.ญ.นภาวดีน้อยหวอย360 12 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
457ด.ช.ผู้ว่าไม้สนธ์361 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
458ด.ญ.ญาณภาโพธิ์พิทักษ์362 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
459ด.ญ.ภคพร อ่อนสุข363 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
460ด.ช.สุรเดช พรมวัน364 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
461ด.ช.รัชชานนท์ก้อนทอง365 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
462ด.ญ.บุณยวีร์บุญจิตต์366 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
463ด.ช.กิตติกวิน บุญชู367 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
464ด.ช.ธนายุตเกษมุติ368 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
465ด.ญ.สุธาสินีคำกลึง369 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
466ด.ญ.พิมพ์พิศารงค์ทอง370 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
467ด.ช. สุวิจักขณ์ บัวชื่น371 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
468ด.ญ.ธัญวรัตน์นางแย้ม372 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
469ด.ญ.พิมพ์ชนกแสงอ่อน373 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
470ด.ญ.ปริยาภัทรพัสสาริกรณ์374 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
471ด.ช.วัชรศักดิ์ วังสีราช375 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
472ด.ช.ภูสิทธิ์กล่ำทวี376 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
473ด.ช.สรวิชญ์กุลดี377 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
474ด.ช.ปวริศร์น้ำแก้ว378 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
475ด.ญ.มิ่งมงคลชะเกตุ379 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
476ด.ญ.ชนกานต์สังข์ทอง380 13 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาจีน
477ด.ญ.อาภัสรา แร่เพชร381 13 ม.1 ทั่วไปศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
478ด.ช.สมประสงค์เคนดา382 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
479ด.ช.โตมรอุปพงษ์383 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
480ด.ช.พงศธรสมถะธัญการ384 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
481ด.ช.ธีรภัทร ปานเลิศ385 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
482ด.ช.พิภูวัฒนเกษกรณ์386 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
483ด.ญ.วณิชยาฮาดสม387 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
484ด.ญ.พรพรรณลาวิลาศ388 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
485ด.ช.กุลชาติบรรพกุล389 13 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
486ด.ช.ปลวัชรมหานิล390 13 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
487ด.ญ.กนกวรรณหาญธัญญกรรม391 14 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
488ด.ช.ราชินสายสมบัติ392 14 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
489ด.ญ.ศศิกานต์คำแสน393 14 ม.1 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
490ด.ญ.ปวริสาพลพัฒน์394 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
491ด.ช.อนิสรณ์อินทจร395 14 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
492ด.ญ.ชมพูนุทเลากสิกรรม396 14 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
493ด.ญ.จินต์จุฑาวันนา397 14 ม.1 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
494ด.ญ.ศุภสุตาประสิทธิเขตรกิจ398 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
495ด.ญ.ปิ่นประภาสีแตง399 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
496ด.ช.ชยานันท์สถิตย์มั่น400 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
497ด.ญ.นัชชาพยัคโฆ401 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
498ด.ช.พัทธดนย์สาระอาภรณ์402 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
499ด.ญ.ปลายฝนสีกาลี403 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
500ด.ช.จิราวุฒิรอดจิตร์404 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
501ด.ช.นฤนาทวนไธสง405 14 ม.1 ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
502ด.ญ.สุปรียาโพธิ์งาม406 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาจีน
503ด.ญ.ณัฐชยาแสงกฤษสุวรรณ์407 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
504ด.ญ.สถิรดาธีประลา408 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-อุตสาหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
505ด.ช.นรบดีชำนินา409 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
506ด.ช.เรวตะรักษ์อมรเทพรักษ์410 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
507ด.ช.กิตติศักดิ์ประสิทธิ์411 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
508ด.ช.ภาณุวัฒน์คันทคง412 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
509ด.ญ.ศรัณย์ภัทรทองบุญ413 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
510ด.ญ.ศศิธรแสนหาญ414 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
511ด.ญ.พรวิมลวงค์หิรัญ415 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์
512ด.ญ.สุกฤตาปิ่นทศิริ416 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาจีน
513ด.ช.พลพลสงเคราะห์ราช417 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
514ด.ช.ณัฐทพันธ์เทียนประพันธ์418 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาจีน
515ด.ช.บุรัสกรบัวแสน419 14 ม.1 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-อุตสาหกรรม
516นายปาราเมศลิขิต001 (พ)1 ม.4 พิเศษอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
517ด.ช.ธีเดชปิ่นโต002 (พ)1 ม.4 พิเศษศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
518นายสรวิชญ์ด้างถางคำ001 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
519นายกีรติพงศ์จงหม่อง002 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
520ด.ญ.มนัสนันท์เทียนนาววา003 1 ม.4 ทั่วไปพาณิชยกรรม-คหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
521น.ส.ศิริพรวิทยารัตน์004 1 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
522น.ส.อารยาดีเทียน005 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
523น.ส.รัฐนันท์ทวีจกิจ006 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
524ด.ญ.จินดาวัลศรีฟัก007 1 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
525น.ส.จิราวรรณสุขเสือ008 1 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
526นายพลพลนิยม009 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
527นายเกริกฤทธิ์เต๊ะปานันท์010 1 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
528นายสุภวิศญ์โตเสรีไทย011 1 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
529ด.ญ.ทิพาวรรณวิเศษกิจ012 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
530ด.ช.ธนายุสังข์บุญชู013 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
531น.ส.วิมลรัตน์เต่าเถื่อน014 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
532น.ส.วิภาวรรรณหนูเทศ015 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
533น.ส.ณัฐณิชาพันธุนวน016 1 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนภาษาจีนศิลปะ
534น.ส.ภัสสรพรมน้อย017 1 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
535น.ส.ณัฐณิชาจินตะกสิกรรม018 1 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
536น.ส.วาศินีโคมทอง019 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
537ด.ญ.นัชชาสมการ020 1 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
538น.ส.ศิริรัตน์อยู่สิงห์021 1 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
539น.ส.วฤณดาภวกวินโชติ022 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
540น.ส.ชวิศาไม้สนธิ์023 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
541นายเสฎฐวุฒิเหลืองเลิศขจร024 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
542ด.ญ.นิตยาฤทธิ์เรืองเดช025 1 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมพาณิชยกรรม-คหกรรมศิลปะ
543น.ส.เกษราภรณ์ระบิล026 1 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
544น.ส.กัญญาพัชรเจนเขตต์การณ์027 1 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
545น.ส.มธุมาสท้วมศรี028 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
546ด.ญ.ดาราวรรณภู่เทศ029 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
547น.ส.พิยดากีตา030 1 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
548นายรัชพลนพคุณ031 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
549นายจักรพันธ์พูลพันธ์032 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
550นายเจนนรินทร์เขตบางกุ้ง033 2 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
551นายอภิมุขประสิทธิ์034 2 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
552นายกฤษณช์พลท์ฉัตรพงค์สกุล035 2 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
553นายธนายุเชื้ออภัย036 2 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
554นายอนุศักดิ์สุขแก้ว037 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-คหกรรม
555น.ส.สรัญญาจันทร038 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-คหกรรม
556นายพิพัฒน์ปาลวัฒน์039 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
557น.ส.นัทธมนคงศิลป์040 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
558น.ส.กาญลดาทิมหอม041 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
559น.ส.วงเเหวนสดุดี042 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
560น.ส.ฉัตรลดาทองบุญโท043 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
561นายเจริญลาภวะชู044 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
562ด.ช.ปฏิภัทธ์ประมูลทรัพย์045 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
563นายจิรพัทธ์โสธร046 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-- แผนการเรียนลำดับที่ 3 --
564ด.ช.กมลภพกีตา047 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
565นายภัทรพลชำนาญชัด048 2 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
566นายพีระพัฒน์ประสาท049 2 ม.4 ทั่วไปศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
567นายวงศกร ปรีชา050 2 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาจีนศิลปะ
568ด.ช.อดิเทพสารสุวรรณ์051 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
569น.ส.พิชญ์ภณิตา มาลัยทอง052 2 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
570น.ส.กานท์ดาโพธิ์ศรี053 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
571นายอนิรุจน์อุทกภาต054 2 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
572นายปุญญพัฒน์สดุดี055 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
573นายศิวกรแจ้งถิ่นป่า056 2 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
574พงศกรแป้นทอง057 2 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
575ด.ช.คมกฤษณ์ศรีอนุตร058 2 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
576ด.ช.อัครชัยมิตรวิเชียร059 2 ม.4 ทั่วไปศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
577นายลัทธพลศรีสว่าง060 2 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
578น.ส.ดวงมณีสังฆะพงศ์061 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
579นายกฤษฎาวิเชียรสาร062 3 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
580น.ส.ชุตาภรณ์ชมภูระย้า063 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
581น.ส.ลลิดาลำเภา064 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาไทย-สังคมศึกษา
582น.ส.ธนิษฐาธรรมสถิตย์065 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
583นายธนกฤตศรีสะอาด066 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
584ด.ญ.รัตศุภาศิลป์ประสม067 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
585น.ส.วรรณษาโสวาที068 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
586น.ส.พวงผกานาบ้าน069 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-คหกรรม
587ด.ญ.จุฑามาศจันทร์เพ็ชร070 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
588นายธนากรเวียงกมล071 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
589น.ส.จุฑาทิพย์วุฒินาม072 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
590ด.ช.ธนพัฒน์เบญจประเสริฐ073 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
591น.ส.ปัทมาพรรักซื่อ074 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
592น.ส.เอมปวีร์สุพัฒน์ศักดิ์075 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
593น.ส.ธารารัตน์สัตย์ธรรม076 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
594น.ส.เอื้อการณ์สุวิชา077 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
595ด.ญ.ชนกนันท์ดิษเจริญ078 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
596น.ส.เมขลาวิมลมุข079 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-คหกรรม
597น.ส.พิชชาฤทธิสิงห์080 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา-- แผนการเรียนลำดับที่ 3 --
598ด.ญ.ธิดาพรคำสอนจิก081 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
599น.ส.เหมหยี่คอง082 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
600น.ส.ปารณีย์วงษ์ศา083 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
601น.ส.นฤมลสุวรรณอาจ084 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
602นายพีรพัฒน์พันธุยี่085 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
603นายธีรภัทรพิมขาว086 3 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
604นายนครินทร์ทองคำ087 3 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
605น.ส.ศุลีพรเสริมศรีพงษ์088 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีนศิลปะ
606น.ส.วรรณนิภาทิพย์วรรณ089 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
607ด.ญ.ทิชาแกล้วเขตรการ090 3 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรมศิลปะ
608น.ส.ปวีณาเทียนทอง091 4 ม.4 ทั่วไปพาณิชยกรรม-คหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
609ด.ช.นันทกรนาอุดม092 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
610น.ส.ศิริกัลยาโสภารัตน์093 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
611น.ส.ลักขณาวงษ์ปาน094 4 ม.4 ทั่วไปศิลปะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
612น.ส.ทัศณีย์เเก้วมณี095 4 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
613ด.ช.พิสิฐวรรจน์บัวเผื่อน096 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
614น.ส.จิตสุภาโพธิ์สุวรรณ097 4 ม.4 ทั่วไปพาณิชยกรรม-คหกรรมภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
615น.ส.กัญญะมาศทรัพย์ขำ098 4 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนพาณิชยกรรม-คหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
616น.ส.จุฑามาศชูกุล099 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
617น.ส.ขวัญจิราเพียรธัญการ100 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
618น.ส.ปิยะวรรณบุตรเสมียน101 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
619น.ส.ศศิธรภูวงษ์102 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
620นายอภินันท์มะลิปล้อง103 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
621น.ส.อริสราเเสงอรุณ104 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
622น.ส.กัลยกรนุตยางกูล105 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
623น.ส.สโรชาพาพานต์106 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
624น.ส.สุธิมาศรีรอด107 4 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
625น.ส.วรัญญาเหล่าลูกอินทร์108 4 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
626น.ส.อนัญญาฤกษ์ชัย109 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
627น.ส.ทยากรเลาหพรรค110 4 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
628นายณยศสอนจีน111 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
629นายณัฐภัทรธานีตระกูล112 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
630น.ส.ไปรยาพึ่งแก้ว113 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
631นายธนกรเอกวุธ114 4 ม.4 ทั่วไปพาณิชยกรรม-คหกรรมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
632น.ส.ศศิประภาสิงหานุวัฒน์115 4 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-คหกรรม
633นายเอกรัตน์ ประพัฒน์116 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
634น.ส.อิสริยาโพธิพิทักษ์117 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
635น.ส.เสาวลักษณ์เดชสุภา118 4 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
636นายคณินล่องละมุด119 4 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
637น.ส.สิรีธร หนองแสง120 4 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
638น.ส.กนกวรรณขลุ่ยทอง121 5 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
639ด.ช.ภูวิศวงศ์ตระกูล122 5 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
640นายณัฏฐ์บุญมี123 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
641นายจักรภัทรโพธิ124 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
642ด.ญ.วรินทิพย์ยงกสิกรรม125 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
643ด.ช.วรัชญ์นาถแก้วกุลสี126 5 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
644นายศุภสินมุทิตา127 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
645นายเศรษฐพงค์เเก่นไถ128 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
646นายอธิปช้างนาม129 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
647น.ส.วิชิดา สุขรินทร์130 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
648น.ส.มัณฑนา บุญช่วย131 5 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษา
649น.ส.ศิรประภาชูอินทร์132 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
650น.ส.กัญญารัตน์สงวนศักดิ์133 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม-คหกรรม
651นายฐานันดรบุญวรนุช134 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
652น.ส.กัลยกรวงษ์รักษ์135 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
653ด.ช.พลสรรค์เจริญโสภณ136 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
654น.ส.ณิชาภาน้อยจันทร์137 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
655นายสนธยาสังวร138 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
656น.ส.ธิดารัตน์ลบลม139 5 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
657นายธวัชชัยบุญศรี140 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
658นายอิทธิพัทธ์อ่อนพฤกภูมิ141 5 ม.4 ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะ
659น.ส.ณัฐธิดาโพธิรัตน์142 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
660นายปัณณทัตพุทโธ143 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
661น.ส.ภคินีทองกล่ำ144 5 ม.4 ทั่วไปพาณิชยกรรม-คหกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
662น.ส.ณัฏฐนิชดีก่อผล145 5 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
663นายเศรษฐพงศ์นิโรจน์146 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
664นายครรชิตพลกระลาม147 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
665น.ส.ศศฺิประพรศรีกรุษ148 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
666น.ส.กุสุมา เกิดกอง149 5 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
667น.ส.ศิริวิมลเส็งหนองแบน150 5 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
668น.ส.อัมพวาครุฑเเก้ว151 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
669นายยศกรพูลสมบัติ152 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
670น.ส.วาสนาช้อยบัวงาม153 6 ม.4 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
671นายอนุชากอบธัญกิจ154 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะพาณิชยกรรม-คหกรรม
672น.ส.กาญจนา กลทิพย์155 6 ม.4 ทั่วไปศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
673นายถาวโรจน์พรจรัสกุลวัฒน156 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
674นายยศวรรธน์แกล้วกล้า157 6 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรม
675นายภาราดรสุนทวงษ์158 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
676น.ส.อนัญญาสิทธิธัญญาศิลป์159 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
677น.ส.ธนภรณ์จันทศร160 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
678นายภีร์วัชร์ผูกใจเพื่อน161 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
679นายพาทิศจันทนารี162 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
680นายนันทชัย ภูสำเภา163 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ศิลปะ
681นายชิติพัทธ์พัฒนศิริ164 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาจีน
682ด.ช.ชนาธิปสมถะธัญการ165 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
683นายภีมพลวิสิทธิ์166 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
684ด.ช.อมรเทพสุขนุ่น167 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
685นายเรืองศักดิ์แสงทองย้อย168 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
686นายวสันต์มาขำ169 6 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
687นายศุภกิจ คำสด170 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
688นายพีระพงษ์น้อยสกุล171 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาจีน
689นายอัษฎาวุธสว่างตา172 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรมศิลปะ
690ด.ญ.กมลชนกอ่อนสำอางค์173 6 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาไทย-สังคมศึกษา
691นายสรสิชคณทา174 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาจีน
692น.ส.อาทิมากำเนิดเวช175 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
693นายขจรศักดิ์โพธิ์พงษ์176 6 ม.4 ทั่วไปพาณิชยกรรม-คหกรรมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะ
694นายพีลพัฒน์คล้ายประเสริฐ177 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
695ด.ช.สิรภพทองปลาย178 6 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
696น.ส.ฑิติยาบัวสาย179 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
697น.ส.จุฬาลักษณ์กลทิพย์180 6 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
698นายภาคินพูพิลึก181 7 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมพาณิชยกรรม-คหกรรม
699ด.ญ.จันทิมาสุ้มแน่น182 7 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
700ด.ช.จักรภัทรแม้นพยัคฆ์183 7 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมศิลปะภาษาไทย-สังคมศึกษา
701น.ส.อัญมณีชาสุดทะศรี184 7 ม.4 ทั่วไปพาณิชยกรรม-คหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะ
702น.ส.พิมพ์นิตาเขียวดี185 7 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมพาณิชยกรรม-คหกรรมศิลปะ
703ด.ช.สุรพลจูมภาลี186 7 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาศิลปะภาษาจีน
704นายกมลทรรศน์ภู่ประเสริฐ187 7 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
705นายพีรวิชญ์ชัยภิวัฒน์กุล188 7 ม.4 ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
706น.ส.ภัทรจิราเดชเดชา189 7 ม.4 ทั่วไปภาษาไทย-สังคมศึกษาพาณิชยกรรม-คหกรรมภาษาจีน
707นายจักรพันธ์โอมะคุปต์190 7 ม.4 ทั่วไปภาษาจีนพาณิชยกรรม-คหกรรมภาษาไทย-สังคมศึกษา
708นายพงศ์สถิตตั้งบวรไพศาล191 7 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
709นายปฏิภาณโกดี192 7 ม.4 ทั่วไปวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาไทย-สังคมศึกษา