ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ หากไม่ได้ยื่นยันการสมัครสอบตามที่โรงเรียนกำหนด จะถือว่ายังไม่ได้สมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบออนไลน์
1.2 ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้มีความถูกต้อง
1.3 หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ทำการแก้ไขก่อน แล้วยืนยันการสมัครสอบ
2.1 นำใบสมัครออนไลน์ยื่นที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา ตามวันที่กำหนด
2.2 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ยื่นใบสมัคร วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
2.3 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ยื่นใบสมัคร วันที่ 22-23 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
2.4 ประเภท นักเรียนทั่วไป ยื่นใบสมัคร วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
3.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนหนองฉางกำหนด (ใบสมัครสอบออนไลน์)
3.2 หลักฐานการจบการศึกษาหรือใบรับรองจากโรงเรียนนเดิมว่ากำลังเรียนอยู่ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
3.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จำนวน 1 ฉบับ
4.1 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
4.2 เจ้าหน้าที่ออกเลขประจำตัวผู้สอบ เลขที่ห้องสอบ ให้กับผู้สมัครสอบ
4.3 ผู้สมัครสอบตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้สอบ วันที่สอบคัดเลือก
4.4 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ