จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนและสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น ประเภท 22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค. 26 มี.ค. 27 มี.ค. รวมทั้งหมด เปอร์เซนต์
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 25 38 17 7 2 89
ม.1 ความสามารถพิเศษ 12 8 0 0 0 20
ม.1 ทั่วไป 103 175 65 72 4 419
ม.1 รวม 140 221 82 79 6 528
ม.4 ความสามารถพิเศษ 2 0 0 0 0 2
ม.4 ทั่วไป 66 57 32 22 15 192
ม.4 รวม 68 57 32 22 15 194

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4