ลงทะเบียนเลือกชุมนุม

แสดงผลการเลือกแยกรายชุมนุม


โหลดรายละเอียดสถานที่และครูที่ปรึกษาชุมนุม


ดาวโหลดเอกสารกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(ม.4 - ม.6)

การลงทะเบียนเลือกชุมนุมเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคน
ห้ามนักเรียนลงทะเบียนให้เพื่อนหากเจ้าตัวไม่ยินยอม